RocketTheme Joomla Templates
"ป่าเมฆ" มีความสำคัญอย่างไร PDF พิมพ์ อีเมล

        "ป่าเมฆ" เป็นป่าดิบเขาเขตร้อนชนิดหนึ่งที่พบได้ยาก มีพื้นที่เพียง 2.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าเขตร้อนทั้งหมดและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ถึงแม้ป่าเมฆจะมีพื้นที่ไม่มากนัก แต่ในเชิงของระบบนิเวศแล้วเป็นพื้นที่ที่สำคัญในการเกิดฝน  เนื่องจากอุ้มความชื้นไว้สูง จึงก่อให้เกิดการจับตัวกันของไอน้ำและพร้อมที่จะกลั่นตัวลงมาเป็นน้ำฝน

        ป่าเมฆจึงเป็นแหล่งกำเนิดน้ำจืดที่ใช้หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย นอกจากนี้ ในพื้นที่แห่งนี้ยังได้ซุกซ่อนความหลากหลายทางชีวภาพไว้มากมาย โดยการศึกษาที่ผ่านมาพบสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น หรือ endemic species ในป่าเมฆจำนวนมาก  ป่าเมฆจึงเป็นระบบนิเวศที่น่าสนใจในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งสิ่งมีชีวิตในป่าเมฆและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดระบบนิเวศดังกล่าว ในเวลาเดียวกันก็มีความจำเป็นในการศึกษาเพื่อเข้าใจภัยคุกคามต่างๆ  เพื่อปกป้องระบบนิเวศนี้ให้อยู่คู่กับโลกของเราตลอดไป

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์