RocketTheme Joomla Templates
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา บุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการ พัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) หรือเรียกโดยย่อว่า โครงการบีอาร์ที เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความหลาก หลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
  •   เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
  • เพื่อค้นคว้าหาแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สามารถ นำมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์โครงการ

สนับสนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นทุนทางธรรมชาติเพื่อเป็น ฐานการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา (Biodiversity-Based Society, Economy and Education หรือ BB-SEE)  ของประเทศไทย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง