RocketTheme Joomla Templates
การประชุม Inclusive Innovation PDF พิมพ์ อีเมล

โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบทสวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุม Inclusive Innovationเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม2555เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกลไกในการเผยแพร่เทคโนโลยีออกไปในวงกว้างเพื่อสร้างประโยชน์ต่อคนจำนวนมากอย่างทั่วถึง โดยจะมีความร่วมมือกับ สวทน. จัดทำร่างเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ หรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพจะขยายผลเป็น inclusive innovationแล้วพิจารณากำหนดbusiness model ที่จะขยายผลเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็น inclusiveinnovation และกำหนดกลไกการผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป

16 1