RocketTheme Joomla Templates
คณะกรรมการนโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล
1.    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี                     ประธานคณะกรรมการ
2.    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                  
3.    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                     
4.    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     
5.    ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                                                      
6.    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                  
7.    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                     
8.    ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ     
9.    ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                        
10.  ดร.อำพล   เสนาณรงค์                                                        
11.  ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร   วัชราภัย                                           
12.  ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์   ณ ถลาง                                       
13.  นายพิสิษฐ์   ณ พัทลุง                                                          
14.  ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์   ใบไม้                                           กรรมการและเลขานุการ
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง