RocketTheme Joomla Templates
รายชื่อโครงการวิจัยในชุดโครงการ "ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้" PDF พิมพ์ อีเมล

 

ลำดับที่ โครงการ นักวิจัย หน่วยงาน

1

การไหลเวียนของน้ำและการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอยบริเวณชายฝั่ง
ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
นายนิคม อ่อนสี
(ผศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งหญ้าทะเลเกาะท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วรณพ  วิยกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกับกัลปังหาบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วรณพ  วิยกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

ความหลากหลายและการกระจายของกัลปังหาบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.วรณพ วิยกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

ความหลากหลายของทากเปลือยบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.สุชนา ชวนิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

ความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของทากเปลือยและสิ่งมีชีวิตอื่นบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7

ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดเพรียงหัวหอมทะเลที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังหมู่เกาะทะเลใต้ อุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุชา มั่นคงสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8

ความหลากหลายของชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ อุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุเมตต์ ปุจฉาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

9

การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ การถูกทำลายและการฟอกขาวของปะการัง โดย GeoComputing ของข้อมูลกายภาพและดาวเทียมพร้อมการยืนยันภาคสนามสำหรับฐานข้อมูล NBIDS-BRT นายชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
(ผศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10

ความหลากชนิดของปูน้ำเค็มในอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ผศ.ปิติวงษ์ ตันติโชดก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11

โครงการจัดทำแปลงถาวรสำหรับการศึกษาและติดตามระบบนิเวศทางทะเลบริเวณเกาะแตน อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12

นิทรรศการอนุรักษ์หญ้าทะเลไทยอ่าวขนอม น้อมเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัว ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

13

โครงการสำรวจความหลากหลายของปะการังแบบรวดเร็วที่ขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ ผศ.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14

การแข่งขันของปะการังแข็ง น.ส.สุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
(ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15

ปลาในแนวปะการัง นายสุรศักดิ์ สีชุม
(ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16

ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปลาบู่และกุ้งดีดขันซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน บริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาวุธ แก่นเพชร
(ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

17

การเลือกล่าปะการังในแนวปะการัง โดยปลานกแก้ว น.ส.อุษาวดี เดชศรี
(ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18

กระบวนการเพิ่มจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมปะการังแข็งขนาดเล็ก ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมและหมู่เกาะทะเลใต้ น.ส.ศรีสกุล ภิรมณ์วรากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19

การศึกษาความหลากหลายของชนิดและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงประชาคมปลาในแนวปะการังในบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20

การศึกษาความสัมพันธ์ของสังคมแพลงก์ตอนกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในคลอง
ขนอม หาดขนอมและหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21

ความสัมพันธ์ของสังคมแพลงก์ตอนกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในคลองขนอม หาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จ.นครศรีธรรมราช ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

22

โครงการ rapid survey ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23

โครงการจัดทำหนังสือความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลและหญ้าทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะราบ เกาะวังนอก และเกาะวังใน) อุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

24

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและหญ้าทะล โดยใช้พื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ศึกษา ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25

การสร้างจิตสำนึกของทรัพยากรหญ้าทะเลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

26

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเลในอุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27

ความหลากหลาย การแพร่กระจาย และความหนาแน่นของหญ้าทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28

ความหลากหลาย การแพร่กระจาย ความหนาแน่น และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสาหร่ายทะเลบริเวณเกาะแตน อุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรธรรมราช ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

29

โครงการฝึกอบรม "การสร้างจิตสำนึกของทรัพยากรหญ้าทะเลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30

ความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการเก็บรวบรวมตัวอย่าง โดยใช้พื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ศึกษา ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

31

การสร้างจิตสำนึกของทรัพยากรหญ้าทะเลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32

สถานภาพโลมาบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ ประเทศไทย นายอติชาต อินทองคำ ศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

33

ความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ดร.จริยา สากยโรจน์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

34

ราทะเลที่สัมพันธ์กับหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ดร.จริยา สากยโรจน์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

35

ความหลากหลายของแบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชูในเขตอุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ดร.ภัทรพร รัตนวารี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

36

ความหลากหลายของยีสต์ในเขตอุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ดร.ศศิธร จินดามรกฏ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

37

การศึกษาความหลากหลายของเอไคโนเดิร์มบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-
หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 127 บุคคลทั่วไป ออนไลน์