RocketTheme Joomla Templates
ประวัติความเป็นมา ชุดโครงการ "ทองผาภูมิตะวันตก" PDF พิมพ์ อีเมล

โป่งพุร้อน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี      

        โครงการทองผาภูมิตะวันตกเป็นโครงการกัลยาณมิตรระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาการวิจัยเชิงพื้นที่ (area-based) ภายใต้การบริหารจัดการแบบ ชุดโครง การวิจัย เชิงสหวิชาการ (multidisciplinary research) ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ในหลากหลายมิติให้เป็นองค์ความรู้รวม โดยคาดหมายว่าผลงานวิจัยจากชุดโครงการจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาว

        ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2545-กันยายน 2547) มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี มีผลงานวิจัยที่แสดงถึงสภาพธรรมชาติ ชุมชนท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ของผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรีอีกหลายคน โครงการ BRT และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ขยายเวลาการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยทองผาภูมิตะวันตกออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2548-2550)

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์