RocketTheme Joomla Templates
การศึกษาดูงานการพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) PDF พิมพ์ อีเมล

คลัสเตอร์ทรัพยากรชุมชน ชนบทและผู้ด้อยโอกาส โดยโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบท สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)เดินทางศึกษาดูงานการพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2555 ระยะทางจากด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ถึง โรงไฟฟ้าหงสา ประมาณ 35 กิโลเมตร โครงการนี้เป็นการลงทุนใหญ่ที่สุดของไทยใน สปป.ลาว มีมูลค่าถึง 3,710 ล้านดอลลาร์ ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงเพื่อศึกษาตัวอย่างผลกระทบขึ้น โดยพบว่าในแง่บวกจะมีการจ้างงานจำนวนมากในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะสร้างความสามารถให้นักเรียนและชุมชน ซึ่งต้องประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ให้รู้เท่าทันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

17