RocketTheme Joomla Templates
คณะกรรมการบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล

1.   ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์   ใบไม้
2.   ศาสตราจารย์ ดร.วรเรณ   บรอคเคลแมน
3.   รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย   ดีเอกนามกูล
4.   รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์   สุขวงศ์
5.   ดร.วีระชัย   ณ นคร
6.   อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล
7.   ผู้แทนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
8.
นางรังสิมา   ตัณฑเลขา

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง