RocketTheme Joomla Templates
การขอทุนวิทยานิพนธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

คุณสมบัติผู้ขอทุนวิทยานิพนธ์

ผู้ที่จะขอรับทุนนั้นจะต้องกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย แล้ว


เงื่อนไขของการขอทุน

1. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ขอทุนให้กับนักศึกษา
2. การให้ทุนสนับสนุนนั้น จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปเก็บตัวอย่าง เป็นต้น

อัตราการขอทุน

- ปริญญาโทไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน
- ปริญญาเอกไม่เกิน 250,000 บาท/ทุน

ขั้นตอนการขอทุนวิทยานิพนธ์

การส่งข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ต้องจัดส่งเอกสารสำคัญมาที่ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT ดังนี้
  1. จดหมายนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเขียนมาขอทุนให้นักศึกษา
  2. ข้อเสนอโครงการที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มขอทุนวิทยานิพนธ์
  3. แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ: ระยะเวลาโครงการ คิดเริ่มต้นเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่โครงการ BRT แจ้งผลการอนุมัติโครงการแก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยการจ่ายเงินเดือนและใบเสร็จต่างๆ จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป โครงการ BRT จะไม่อนุมัติเงินเดือนของนักศึกษาย้อนหลังจากวันที่โครงการ BRT แจ้งผลการอนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการ การปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ เมื่อ BRT อนุมัติสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ ท่านจะต้องส่งกลับข้อเสนอฉบับปรับปรุงส่งกลับมาที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โดยจะต้องมีสิ่งต่างๆ ดังนี้

  1. จดหมายนำขอส่งเอกสารปรับปรุงแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. ข้อเสนอโครงการที่ปรับปรุงแล้ว
  3. แผ่นบันทึกข้อมูล
  4. ตาราง Output

ข้อปฏิบัติระหว่างการรับทุน

มีข้อปฏิบัติเดียวกับการรับทุนวิจัย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง