RocketTheme Joomla Templates
การขอทุนวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล

คุณสมบัติผู้ขอทุนวิจัย

การสนับสนุนทุนของโครงการ BRT มุ่งหวังเพื่อการพัฒนาบุคลากรนักวิจัย นักวิชาการชาวไทย รวมทั้งสถาบันการวิจัย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นหลัก หากเป็นนักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีความสนใจก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. นักวิจัยจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หรือสถาบันการวิจัยต่างๆ
 2. หัวหน้าโครงการจะต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในโครงการที่เสนอขอรับทุน อย่างมีนัยสำคัญ
 3. โครงการวิจัยจะต้องเอื้อประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพ ทางวิชาการ การ พัฒนาความสามารถในเชิงงานวิจัย การถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนทั่วไป

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย

 1. ผู้เสนอโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล เสนอมายัง  ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่อยู่ ดังนี้           
  ฝ่ายเลขานุการ
  โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
  73/1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0-2644-8150 ต่อ 552 โทรสาร 0-2644-8106

 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนวิจัย

 3. ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งให้ผู้เสนอโครงการทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
 4. ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาประเมินข้อเสนอโครงการ
 5. ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้ผู้เสนอโครงการแก้ไขปรับปรุง (ถ้ามี)
 6. ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์แล้วเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
 7. ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับข้อเสนอโครงการ)
 8. หลังจากได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณา ผู้เสนอโครงการจะต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับปรับปรุงมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน โดยเอกสารข้อเสนอฉบับปรับปรุง จะต้องประกอบด้วย
  - ข้อเสนอโครงการฉบับปรับปรุง
  -
  เอกสารชี้แจงรายละเอียดของส่วนที่ปรับแก้
  -
  แผ่นบันทึกข้อมูล

ข้อปฏิบัติระหว่างการรับทุน

1. ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินแก่โครงการ BRT ทุกๆ 6 เดือน และในกรณีที่โครงการมีการจัดทำสปีชีส์ลิสต์ ผู้รับทุนจะต้องแนบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสปีชีส์มาด้วยทุกครั้ง

2. ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินอย่างประหยัดและเป็นไปตามหมวดหมู่งบประมาณที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้โครงการ BRT ทราบทุกครั้ง

การเขียนรายงานความก้าวหน้า/ฉบับสมบูรณ์

ประเภทของรายงาน
จำนวน
การเข้าเล่ม
องค์ประกอบของรายงาน
1. รายงานความก้าวหน้า
1 เล่ม
(พร้อมไฟล์)
เย็บมุม
1. ปกหน้า
2. เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย รายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ วิธีการศึกษา, ผลการศึกษา (พร้อมตาราง/ภาพประกอบตามสมควร), สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา, ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข งานที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า และ เอกสารอ้างอิง
3. ภาคผนวก ประกอบด้วย
3.1 ข้อมูลสปีชีส์ลิสต์ในรูปแบบ Excel File (ตามแบบฟอร์มของโครงการ BRT)
3.2 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน (ตัวอย่างการเขียน)
4. สรุป Output ที่ได้รับจากการดำเนินงาน (เอกสารแนบ1)
5. รายงานการเงิน (เอกสารแนบ 2)
6. รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ถ้ามีการจัดซื้อ) (เอกสารแนบ 3)
7. ผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (reprint) (ถ้ามี) แยกออกมาจากเล่มรายงาน พร้อม pdf file (ถ้ามี)
2. รายงานฉบับสมบูรณ์
2 เล่ม
(พร้อมไฟล์)
เย็บเล่มหรือไสกาว
1. ปกหน้า (รูปแบบปก)
2. กิตติกรรมประกาศ (รูปแบบการเขียนกิตติกรรมประกาศ), บทคัดย่อไทย-อังกฤษ, บทสรุปสำหรับผู้บริหารไทย-อังกฤษ
3.  เนื้อหาของงาน:  ประกอบด้วย สารบัญตาราง, สารบัญภาพ, บทนำวัตถุประสงค์, ขั้นตอน, วิธีการดำเนินงาน, ผลการศึกษา (พร้อมตาราง/ภาพประกอบตามสมควร), สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา, ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไข, เอกสารอ้างอิง
4. ภาคผนวก ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูลสปีชีส์ลิสต์ในรูปแบบ Excel File (ตามแบบฟอร์มของโครงการ BRT)
4.2 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน (ตัวอย่างการเขียน)
4.3 สรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานจากโครงการไปใช้ประโยชน์
5. สรุป Output ที่ได้รับจากการดำเนินงาน (เอกสารแนบ 1)
6. รายงานการเงิน (เอกสารแนบ 2)
7. รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ถ้ามีการจัดซื้อ) (เอกสารแนบ 3)
8.  สำเนาสมุดบัญชี
9. ผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (reprint) (ถ้ามี) แยกออกมาจากเล่มรายงานพร้อม pdf file (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
 • การส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ จะต้องมีจดหมายนำส่งทุกครั้ง
 • เอกสารสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานจากโครงการไปใช้ประโยชน์ให้ส่งพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเมื่อผู้ให้ทุนกำหนดเป็นคราวๆ ไป
 • กรณีที่ท่านไม่สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ของ โครงการวิจัยได้ทันตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง หรือสัญญารับทุนฯ หัวหน้าโครงการควรติดต่อมายังโครงการ BRT โดยการส่งหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดส่งรายงานเสนอต่อหัวหน้าโครงการ BRT (หากการเลื่อนกำหนดไม่เกิน 1 เดือน ท่านสามารถโทรศัพท์/e-mail แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ที่หมายเลข 0-2644-8150-4 ต่อ 552 โทรสาร 0-2644-8106         หรือ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของการดำเนินงานวิจัย เช่น บุคลากรในคณะวิจัย (ไม่นับผู้ช่วยหรือลูกจ้างโครงการ) ระยะเวลาโครงการ การใช้งบประมาณ หรืออื่นๆ ไปจากที่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงหรือสัญญารับทุนฯ หัวหน้าโครงการควรติดต่อมายังโครงการ BRT เพื่อแจ้งให้ทราบหรือขออนุมัติเป็นรายกรณี

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง