RocketTheme Joomla Templates
ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบต่อป่าเมฆ PDF พิมพ์ อีเมล

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของโลก เห็นได้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และยังมีปรกกฏการณ์ต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น ปรากฏการณ์เอลนิญโญ่-ลานิญญ่า หรือแม้กระทั่งความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว พายุทอร์นาโด การเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน ภัยพิบัติเหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก

ป่าเมฆเป็นระบบนิเวป่า (Forest ecosystem) ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะโลกร้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผลกระทบทางตรง อุณหภูมิที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆ ทั้งความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน ทิศทางและความเร็วลม ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ล้วนส่งผลต่อการก่อตัวของเมฆและหมอก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเกิดขึ้นของป่าเมฆ

ผลกระทบทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้เกิดการโยกย้ายแหล่งที่อยู่ นำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในป่าเมฆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชอิงอาศัย (Epiphytes) ชนิดต่างๆ เช่น มอส ลิเวอร์เวิร์ต เฟิร์น กล้วยไม้ เป็นต้น รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตประจำถิ่น (Endemic species) ซึ่งมีอยู่อย่างมากในป่าเมฆ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ป่าเมฆตายไปในที่สุด

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 114 บุคคลทั่วไป ออนไลน์