RocketTheme Joomla Templates
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา:ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเลในประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) กำหนดจัดการสัมมนาหัวข้อ "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเลในประเทศไทย : สถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบ และภาวะโลกร้อนกับการกระจาย" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 ณ ตึกอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.30 - 16.30 น.

กำหนดการ

13.30 - 13.40 น. รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ  นิติธรรมยง  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

                           และ ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์  ใบไม้  (ผู้อำนวยการโครงการ BRT)

                           กล่าวเปิดการสัมมนา

13.40 - 14.00 น. ภาพรวมของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเลในประเทศไทย และวิธีการแพร่สู่ประเทศไทย

                           (ดร. สุชนา  ชวนิชย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.00 - 14.20 น. ผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นต่อระบบนิเวศทางทะเล: กรณีศึกษาของกุ้งขาว

                           (ดร. สุวรรณา  ภาณุตระกูล  มหาวิทยาลัยบูรพา)

14.20 - 14.40 น. กฎหมายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มากับน้ำอับเฉาและการป้องกัน

                           (คุณปกรณ์  ประเสริฐวงศ์  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี)

14.40 - 15.00 น. พัก

15.00 - 15.30 น. ภาวะโลกร้อนและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเล: กรณีศึกษาใน

                           สหรัฐอเมริกา (Prof. Dr. Larry  Harris, University of New Hampshire, USA)

15.30 - 16.30 น. อภิปราย : ทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเลในประเทศไทย

                           (ผู้เข้าร่วมสัมมนา)