RocketTheme Joomla Templates
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค คนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกรเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ดร.กัญญวิมว์ เริ่มทำงานในตำแหน่งนักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ 2541 ต่อมาในปี พ.ศ 2548 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค  และปลายปี 2550 ดร.กัญญวิมว์รับตำแหน่งรักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป ต่อจาก ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและทำให้งานของไบโอเทคมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


          BRT  ขอร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง