RocketTheme Joomla Templates
การพัฒนาสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง PDF พิมพ์ อีเมล

เส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ “พุ” ระบบนิเวศเฉพาะถิ่น จ.กาญจนบุรี ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของพืช สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาโครงการ BRT สวทช. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิงทั้งในด้านสิ่งก่อสร้างและองค์ความรู้ระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปัจจุบันสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิงได้ชำรุดทรุดโทรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และวางแผนการสนับสนุนสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

N13