RocketTheme Joomla Templates
ค่ายเยาวชน ขนอมรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ BRT โดยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน   ขนอมรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 2 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2555 โดยเป็นความร่วมมือในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย “โครงการหาดขนอมระยะที่สอง” จัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่น และฐานการเรียนรู้นอกสถานที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีแทนเยาวชนจาก 21 โรงเรียน จำนวนกว่า 60 คน

N 12

                                    N 12_1