RocketTheme Joomla Templates
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการร่วมวิจัยบริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนา อ้อยและน้ำตาล จำกัด PDF พิมพ์ อีเมล

คลัสเตอร์ทรัพยากรชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส โดยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ผู้เชี่ยวชาญ ศช. และ บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนา อ้อยและน้ำตาล จำกัด และนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยการคัดเลือกและศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนและละลายหินฟอสเฟต เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากในดินและลำต้นของอ้อยมีประสิทธิภาพสูง มีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจุลินทรีย์นี้อย่างยั่งยืน ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ในสภาวะจริงของแปลงเกษตร ให้นำไปประโยชน์ได้ทั้งในภาคธุรกิจและภาคเกษตรกรที่เป็นลูกไร่ของบริษัท ทั้งนี้ โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทมิตรผลวิจัย อ้อยและน้ำตาล จะร่วมกันดำเนินงานวิจัยในลำดับต่อไป

M8