RocketTheme Joomla Templates
การประชุมวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีในการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่ป่า-ทะเลในประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล

การประชุมวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีในการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่ป่า-ทะเลในประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. (NAC 2012)

งานวิจัยด้านนิเวศวิทยาเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวนี้ จึงได้จัดให้มีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีในการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่ป่า-ทะเลในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555  เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม  CC404 อาคารศูนย์ประชุมฯ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. (NAC 2012) โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงวิชาการจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) เทคโนโลยีวัดปริมาณคาร์บอนด้วย LiDAR Remote Sensing and GIS Technology 2) งานวิจัยด้านการฟื้นฟูป่าและการเก็บกักคาร์บอน 3) การจัดการป่าชุมชนหรือป่าฟื้นฟูเพื่อกักเก็บคาร์บอน 4) เทคโนโลยีการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในทะเล (blue carbon) 5) ศักยภาพของป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ 6) คาร์บอนเครดิต: แรงจูงใจในการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ การประชุมครั้งนี้มีนักวิจัย นักวิชาการ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

M7  M71