RocketTheme Joomla Templates
การประชุมคณะกรรมการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 โดย ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงาน ได้แก่ สวทช. วว. และ อพวช. ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ปลัดฯ เห็นควรให้มีการขยายขอบเขตการทำฐานข้อมูลตัวอย่างอ้างอิงให้ครอบคลุมถึงชีววัสดุวิจัย เช่น เซลล์พืช, เซลล์สัตว์, ตัวอย่างจุลินทรีย์,    โมโนคลอนอลแอนติบอดี, ดีเอ็นเอ และ พลาสมิด พร้อมทั้งยกระดับการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล โดยให้มีการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ สามารถเพื่อให้บริการแก่นักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

4 1  2