RocketTheme Joomla Templates
เลื่อนการจัดการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล

เรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

คณะทำงานจัดการประชุมวิชาการ ขอเลื่อน การจัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 1

ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2554

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลของการประชุมเพิ่มเติม

โปรดติดต่อผู้ประสานงานที่หมายเลข 08 6886 1526, 08 9684 2525 และ 08 1820 7891

ขอแสดงความนับถือ


คณะทำงานจัดการประชุมวิชาการ