RocketTheme Joomla Templates
การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1
12-14  ตุลาคม 2554
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

“วิจัยทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ”

กิจกรรมในงาน

1) การเสนอผลงานวิจัยและการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
  • การเพิ่มคุณค่าและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชุมชน
  • การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
  • องค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ
  • การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
2) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรต่างประเทศที่มีชื่อเสียง (อยู่ระหว่างการติดต่อ) อาทิ Prof. Jacobus Boomsma University of Copenhagen, Director Centre for Social Evolution, Denmark ผู้เชี่ยวชาญสังคมมดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต Prof. David Wooddruff director of UC San Diego's Sustainability Solutions Institute, USA บรรยายเกี่ยวกับ Environmental changes and the threats to Thailand's biodiversity  Dr.Martine-Hossaert McKey Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), France บรรยายเกี่ยวกับ Figs-Fig Wasps Interactions และ Dr. Rumsais Blatrix Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), France บรรยายเกี่ยวกับ Ants-Plants Symbioses

3)  ชมโปสเตอร์ทางวิชาการกว่า 80 เรื่อง และการแสดงนิทรรศการ “องค์ความรู้ใหม่และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ” อาทิ ราที่ก่อโรคในแมลง  โรครารากอากาศ  การเพาะเลี้ยงปลิงขาว การเพาะเลี้ยงชันโรง ไรน้ำชนิดใหม่ของโลก การกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  ปะการังฟอกขาวและการฟื้นฟู  เทคนิคการฟื้นฟูป่าเขตร้อน  Taxidermy คืนชีวิตให้ซากสัตว์  ฟาร์มไส้เดือน  การเก็บจุลินทรีย์แบบถาวร  เห็ดทะเล เป็นต้น

4) การออกร้านผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ชิม ช็อบ และชม ผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชนท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากชุมชนบ้านหนองมัง  ข้าวหอมนิล, งา  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชนบาลาฮาลา เช่น ดอกดาหลา (ข้าวยำ)  ผลิตภัณฑ์จากชุมชนนาแห้ว จ.เลย เช่น แมคคาดาเมียอบแห้ง  ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ่อเกลือ จ.น่าน ชาข้าวสาลี  ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเต่างอย จ.สกลนคร  ข้าวกล้องงอก และผ้าทอ  ไอศกรีมสตอเบอรี่ จ.สระบุรี ผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า บ้านสามเรือน จ.อยุธยา

5)  นิทรรศการ ภาพถ่าย "สุดยอดช็อตเด็ด : ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย" ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2554  การมอบรางวัล และเสวนาเรื่องเล่าจากภาพถ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 และการเสนอผลงานวิชาการ สามารถส่งบทคัดย่อเพื่อคัดเลือกได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ทางเว็บไซต์ www.biotec.or.th/biodv.conf2011 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะทำงานจัดการประชุม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โทร. 0 25646700 ต่อ 3379-3382 อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


อย่าลืม 12-14 ตุลาคม นี้

ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางวิชาการ (พลอยพรรณ จันทร์เรือง)
คณะทำงานวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2644 8151 – 5 ต่อ 557
E-mail address:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป (ชุติมา ชาวไชยา)
คณะทำงานจัดการประชุม
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382 
โทรสาร  0 2564 6574 
E-mail address:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรืออ่านรายละอียดเพิ่มเติมที่ http://www.biotec.or.th/brt