RocketTheme Joomla Templates
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก การประกวดภาพถ่าย“สุดยอดช็อตเด็ด : ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

ประเภทพืชและเห็ดรา

1      ภาพ    ใต้ทะเลมีดอกไม้                      โดย    นายปิยะลาภ ตันติประภาส
2      ภาพ    โคมไฟนางฟ้าแห่งคอหงส์           โดย    นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
3      ภาพ    เห็ดส่องแสง                           โดย    นาย จรูณ วงศ์แก้ว
4      ภาพ    ดอกเทียนนกแก้ว                     โดย    น.ส. วรนุช มโนมัยพันธุ์
5      ภาพ    พรรณไม้พระราชทานนาม            โดย    นายอนันต์ พิริยะภัทรกิจ
6      ภาพ    ระฆังน้อย                              โดย    นายอนันต์ พิริยะภัทรกิจ
7      ภาพ    ดาวประดับดิน                         โดย    นายอนันต์ พิริยะภัทรกิจ
8      ภาพ    ไลเคนส์แสนสวย                      โดย    นายณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม
9      ภาพ    เปลวเทียน                             โดย    นาย ภัทรเธียรไท  อังอัจฉะริยะ
10    ภาพ    มหัศจรรย์กุหลาบแดง                 โดย    นาย วินนิวัตร ไตรตรงสัตย์
11    ภาพ    เกิดมาตอนหน้าฝน                    โดย    นาย ทวีศักดิ์ บุทธรักษา

ประเภทสัตว์
1      ภาพ    ระบบนิเวศป่าชายเลน                โดย    นายประดิษฐ ปฏิมินทร์
2      ภาพ    ปูแมงมุม                               โดย    นายประดิษฐ ปฏิมินทร์
3      ภาพ    ตัวเงินตัวทอง                         โดย    นายอาหามะ  สารีมา
4      ภาพ    ผสมเกสร                              โดย    นายอาหามะ  สารีมา
5      ภาพ    ระวัง                                    โดย    นายอาหามะ  สารีมา
6      ภาพ    อำพราง                                โดย    นายอาหามะ  สารีมา
7      ภาพ    พลางตัว...                            โดย    นายมงคล  คำสุข
8      ภาพ    Float on                              โดย    นาย วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
9      ภาพ    Muddy Arena                       โดย    นาย วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
10    ภาพ    กลมกลืน                               โดย    นาย วรชาติ โตแก้ว
11    ภาพ    จับจอง                                 โดย    นาย วรชาติ โตแก้ว
12    ภาพ    ประจัญบาน                           โดย    นายทศพล  สุภาหาญ
13    ภาพ    ไปไหนไปด้วย                        โดย    นายทศพล  สุภาหาญ
14    ภาพ    ผมหล่อไหมครับ                      โดย    นายทศพล  สุภาหาญ
15    ภาพ    พวกเรารักกัน                          โดย    นายทศพล  สุภาหาญ
16    ภาพ    นักร่อนแห่งรัตติกาล                  โดย    นายนิติ สุขุมาลย์
17    ภาพ    ไม่มีใครเห็นฉัน (มั้ง?)                โดย    นายนิติ สุขุมาลย์
18    ภาพ    กลมกลืน                               โดย    นายนิติ สุขุมาลย์
19    ภาพ    สยายปีก                               โดย    นางสาว อภิรยา เทพสุคนธ์
20    ภาพ    ทางข้าม                                โดย    นางวรรณา ตันธนวัฒน์
21    ภาพ    นักจับปลา                              โดย    นายคมสัน หงภัทรคีรี
22    ภาพ    สามัคคีคือพลัง                          โดย    นายคมสัน หงภัทรคีรี
23    ภาพ    ล้อมวง                                   โดย    นาย บารมี เต็มบุญเกียรติ
24    ภาพ    ลงโป่ง                                   โดย    นาย บารมี เต็มบุญเกียรติ
25    ภาพ    แลบลิ้น                                  โดย    นาย บารมี เต็มบุญเกียรติ
26    ภาพ    พรางตัวในป่า                            โดย    นาย เจริญศักดิ์  แซ่ไว่
27    ภาพ    อิสรภาพบนรากไม้                      โดย    นาย เจริญศักดิ์  แซ่ไว่
28    ภาพ    ชักใยก่อร่างสร้างรัง                    โดย    นาย เจริญศักดิ์  แซ่ไว่
29    ภาพ    ดูดน้ำเลี้ยง                               โดย    นาย เจริญศักดิ์  แซ่ไว่
30    ภาพ    เมื่อผู้แทนเผชิญหน้า...                โดย    นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
31    ภาพ    อิสรภาพ                                  โดย    นาย สุรเวช สุธีธร
32    ภาพ    Fighting                                 โดย    นาย เอกรัตน์ เฉยฉิน
33    ภาพ    ขอเถอะนะ                                โดย    นายชูเกียรติ นวลศรี
34    ภาพ    ต่างสายเลือด  ครอบครัวเดียวกัน     โดย    นายชูเกียรติ นวลศรี
35    ภาพ    ลองกำลัง....เพื่ออนาคต                โดย    นายชูเกียรติ นวลศรี
36    ภาพ    World Why? Web                    โดย    นางสาวเปมิกา อภิชนังกูร
37    ภาพ    ชีวิตใหม่                                  โดย    นาย จรูณ   วงศ์แก้ว
38    ภาพ    สีสันแห่งป่า                              โดย    นาย จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
39    ภาพ    ค้างคาว…แม่ผู้เสียสละ                  โดย    นาย รชตะ มณีอินทร์
40    ภาพ    อ้ำ...                                      โดย    นายทิวา  โอ่งอินทร์
41    ภาพ    ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่                     โดย    นายทิวา  โอ่งอินทร์
42    ภาพ    tug-of-war                              โดย    นาย ธนาธิป   นพนิชศตนันท์
43    ภาพ    นกจับแมลงคอสีฟ้า                      โดย    น.ส. วรนุช มโนมัยพันธุ์
44    ภาพ    เลี้ยงชีวิด                                 โดย    นาย ฐิติพงศ์  สุขไพบูลย์วัฒน์
45    ภาพ    เจ้าขมิ้นน้อย                             โดย    นายณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม
46    ภาพ    บ้านของฉันคือสิ่งที่ถูกเรียกว่าขยะ    โดย    นายณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม
47    ภาพ    แบกไข่                                   โดย    นายณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม
48    ภาพ    เห็ดทะเลลายน้ำตาล                    โดย    นายบัญชา นิลเกิด
49    ภาพ    เพียงเรา                                  โดย    นายภัทรเธียรไท  อังอัจฉะริยะ
50    ภาพ    อิงอาศัย                                  โดย    นายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์
51    ภาพ    แอบถ่ายริมทะเลประจวบฯ             โดย    นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
52    ภาพ    อุ่นใจบนหลังแม่                         โดย    น.ส.พิชชาพร พฤกษ์รัสมีพงศ์
53    ภาพ    ครอบครัวของเรา                        โดย    นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
54    ภาพ    ครอบครัวหงษ์ดำ                        โดย    นาย ทวีศักดิ์     บุทธรักษา
55    ภาพ    โผบิน                                     โดย    นาย ทวีศักดิ์     บุทธรักษา
56    ภาพ    รวมตัวเพื่อมื้อเช้า                        โดย    นาย ทวีศักดิ์     บุทธรักษา

ประเภทสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
1      ภาพ    ลืมตาดูโลก                               โดย    นายคมสัน หงภัทรคีรี
2      ภาพ    รวมฝูง                                     โดย    นายคมสัน หงภัทรคีรี
3      ภาพ    ดาวบนดิน                                 โดย    นาย เอกลักษณ์ รัตนโชติ
4      ภาพ    พิษร้ายใต้ทะเล                           โดย    นาย เอกลักษณ์ รัตนโชติ
5      ภาพ    หัวใจในดงหญ้า                          โดย    นาย เอกลักษณ์ รัตนโชติ
6      ภาพ    ฉึก กะ ฉัก… ปู๊นปู๊น                      โดย    นางสาวสุภัทรา พงศ์ภราดร
7      ภาพ    ชะเง้อคอย                                โดย    นางสาวสุภัทรา พงศ์ภราดร
8      ภาพ    ฉันยังอยู่                                   โดย    นางสาวสุภัทรา พงศ์ภราดร
9      ภาพ    จากแผ่นฟ้าสู่ผืนน้ำ                       โดย    นางสาวเปมิกา อภิชนังกูร
10    ภาพ    ความหลากหลายทางชีวภาพในแอ่งหินปูน    โดย    นาย จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
11    ภาพ    โลกร้อน” บ้านผมกำลังจะตาย          โดย    นาย จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
12    ภาพ    กุ้งก้นโด้ง                                  โดย    นาย จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
13    ภาพ    กุ้งใบเลื่อย - จิ๋วแต่สวย                  โดย    นางสาวสุชนา ชวนิชย์
14    ภาพ    เธอวางไข่  ฉันเฝ้า                        โดย    นางสาวสุชนา ชวนิชย์
15    ภาพ    เพราะเราคู่กัน                              โดย    นายสุเมตต์ ปุจฉาการ
16    ภาพ    รักกันนะ                                    โดย    นายสุเมตต์ ปุจฉาการ
17    ภาพ    พักพิง                                       โดย    นายสุเมตต์ ปุจฉาการ
18    ภาพ    อุดมสมบูรณ์                               โดย    นายสุเมตต์ ปุจฉาการ
19    ภาพ    พรุ่งนี้ยังมีหวัง                             โดย    นายสุเมตต์ ปุจฉาการ

ประเภทสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์
1      ภาพ    จะโผล้...เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มล้าแสง    โดย    นายมงคล  คำสุข
2      ภาพ    Good Day Sunshine                   โดย    นายวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
3      ภาพ    3 สหาย                                    โดย    นางวรรณา ตันธนวัฒน์
4      ภาพ    พักผ่อน                                     โดย    นายบารมี เต็มบุญเกียรติ
5      ภาพ    ค่างดำ                                      โดย    นายบารมี เต็มบุญเกียรติ
6      ภาพ    ตั๊กแตนมวยกิ่งไม้                          โดย    นายเอกรัตน์ เฉยฉิน
7      ภาพ    เกิดแต่ตม                                   โดย    นายเอกลักษณ์ รัตน์โชติ
8      ภาพ    เม่นใหญ่ในรัตติกาล                       โดย    นายธนาธิป นพนิชศตนันท์
9      ภาพ    ชีวิตกลางไพร                              โดย    น.ส.วรนุช มโนมันพันธุ์
10    ภาพ    สอนลูกหากิน                               โดย    นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์
11    ภาพ    ญาติห่างๆ ไดโนเสาร์                     โดย    นายทวีศักดิ์  บุทธรักษา