RocketTheme Joomla Templates
สรุปจำนวนผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด, เชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิชาการด้านความหลากหลายเข้าร่วม พิจารณาคัดเลือก Oral Presentation PDF พิมพ์ อีเมล
สรุปจำนวนผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายสุดยอดช็อตเด็ด ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554   

     การประกวดภาพถ่ายสุดยอดช็อตเด็ดปีที่ 2 ได้ทำการปิดรับสมัคร และส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ปีนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพของภาพถ่ายทั้ง 4 ประเภท ที่มีความสวยงามจนกรรมการต้องหนักใจ
    ปีนี้ มีผู้สนใจส่งรูปเข้าประกวดทั้งสิ้น 142 ภาพ จากทั้ง 4 ประเภท คือ ภาพเห็ดและพืช ภาพสัตว์ ภาพใต้น้ำ และภาพสิ่งมีชีวิตหายากใกล้สูญพันธุ์
    ในช่วงเวลานี้เป็นโค้งแรกที่คณะกรรมการวิชาการและกรรมการเทคนิคกำลังคัดเลือกภาพที่ผ่านเข้ารอบแรกกันอย่างขมีขมัน ซึ่งเราจะประกาศผลให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ ภายในสิ้นเดือนนี้


เชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิชาการด้านความหลากหลายเข้าร่วม พิจารณาคัดเลือก Oral Presentation
    การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 1 ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยทุกรุ่นได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานการวิจัย โดยเปิดรับบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยแบ่งหัวข้อการนำเสนอเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ได้แก่
1. การเพิ่มคุณค่า/ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชุมชน
2. การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
3. องค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ
4. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ในส่วนของภาคการบรรยาย มีการจัดแบ่งหัวข้อย่อย จาก 4 หัวข้อใหญ่ เช่น
- การเพาะเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : ปลิงทะเล ไส้เดือน ไรแดง ตุ๊กแก ชันโรง เป็นต้น
- พืชพื้นบ้านและแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ และการใช้ประโยชน์
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และสร้างอาชีพ
- Blue Carbon ศักยภาพทะเลไทยลดโลกร้อน
- ปะการังฟอกขาวและติดตามสิ่งแวดล้อมระยะยาว
- การฟื้นฟูป่า พื้นที่เสื่อมโทรม และระบบนิเวศที่เปราะบาง
- ราและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและมีความเฉพาะเจาะจงกับแมลง
- แนวทางการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
- การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า
- เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์
- การผลิตสารมูลค่าสูงจากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม