RocketTheme Joomla Templates
“ขนอมรักษ์บ้านเกิด” PDF พิมพ์ อีเมล

“ขนอมรักษ์บ้านเกิด” ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น โดย ปตท. และ BRT


เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 54 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ได้ร่วมกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 นครศรีธรรมราช ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชนอำเภอขนอม จัด “ค่ายเยาวชนขนอมรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 1”  ขึ้น ณ บริเวณ    โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช และพื้นที่ดำเนินการวิจัยของโครงการ BRT ต่างๆใน อ.ขนอม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยของโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ “ชุดโครงการหาดขนอมระยะที่สอง” สู่ชุมชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นแก่เยาวชน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 40 คน และ ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 คนใน 10 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการวิจัยฯของ BRTและปตท.ให้มีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ส่งเสริมศักยภาพด้วยการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ให้มีความกล้าแสดงออก สามารถ คิดเป็น ทำเป็น ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  เป็น โดยเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และนักวิจัย BRT

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจอาทิ  ทัศนศึกษาการดำเนินงานภายในโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ,รับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ “ความหลากหลายระบบนิเวศของขนอม” โดย ดร.สุเมตต์  ปุจฉาการ นักวิจัย BRT จาก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ,กิจกรรมฐานการเรียนรู้ Walk Rally และฐานการเรียนรู้นอกสถานที่ในพื้นที่วิจัยต่างๆ จำนวน 5 ฐาน คือ ฐานโลมาสีชมพู โดย อ.สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์ จาก ม.สงขลานคริทร์ ณ บริเวณหาดแขวงเภา ,ฐานต้นลาน โดย ดร.พงษ์เทพ สุวรรณวารี และคณะ จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี ณ บริเวณ หมู่ 4 บ้านแหลมประทับ ,ฐานทรัพยากรทางทะเล  ประมงชายฝั่ง โดย ดร.สุเมตต์  ปุจฉาการ และนักวิจัย จาก   ม.วลัยลักษณ์ ณ ท่าเรือแหลมประทับ ,ฐานป่าชายเลน โดย ดร.จงดี โตอิ้ม และนักวิจัยจาก ม.มหิดล ณ      ป่าชายเลนบ้านท่า หมู่ 7 (ป่าชายเลนบ้านลุงพงษ์) และฐานระบบนิเวศป่าชายหาด โดย ผศ.ดร.รสริน พลวัฒน์ และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณอ่าวท้องหยี  โดยเยาวชนได้ทำการเก็บข้อมูล รวบรวมความรู้ที่ได้ มาจัดทำข้อมูลนำเสนอผลงานกลุ่มและสรุปสาระสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้รับฟังประวัติท้องถิ่นขนอม และการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดโดยปราชญ์ชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ขนอม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลที่มีค่าในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ทรัพยากรชีวภาพอันมีค่า คงอยู่คู่กับอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
***********************************

   alt     alt    alt      alt

    alt