RocketTheme Joomla Templates
ประกาศ : การปรับการบริหารจัดการโครงการ BRT PDF พิมพ์ อีเมล
สวัสดีปีเถาะ 2554 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย และทำงานวิจัยด้วยความสุข ตลอด

ปี 2554 เป็นปีที่โครการ BRT มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ที่สำคัญได้แก่ การปรับการบริหารจัดการใหม่ จากเดิมเป็นโครงการพิเศษที่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. และ ศช. เป็น โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources Research and Technology Program-NSTDA : BRT Program-NSTDA) บริหารงานภายใต้ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. มีภารกิจสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งปรับการบริหารจัดการทุนวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ตั้งแต่ มกราคม 2554 เป็นต้นไป ผู้สนใจต้องการเสนอข้อเสนอโครงการ ขอให้ดูรายละเอียดแผนงานและใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการใหม่ที่ www.biotec.or.th/brt

ดูรายละเอียดแผนงา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการใหม่ โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ

นส่วนของทุนวิทยานิพนธ์ ขอยกเลิกการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบข้อเสนอทุนวิทยานิพนธ์ตามที่โครงกา BRT ได้ดำเนินการ แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาบุคลากรนักศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการวิจัย โดยอาจารย์จะเป็นผู้ยื่นแบบฟอร์มขอทุนนักศึกษา แนบมากับข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ เกณฑ์การสนับสนุนนักศึกษาใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับทุน TGIST คือ เงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือน ค่าเล่าเรียนจ่ายตามจริง ไม่เกิน 60,000 บาทต่ปี ระยะเวลาให้ทุนไม่เกิน 2 ปี สำหรับระดับปริญญาเอกนั้น เงินเดือนๆ ละ 10,000 บาท ค่าเล่าเรียนจ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี ระยะเวลาให้ทุนไม่เกิน 3 ปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยให้ใช้เงินในโครงการวิจัย ทั้งนี้ตั้งแต่ มกราคม 2554 เป็นต้นไ