RocketTheme Joomla Templates
ประกาศผลรางวัลโปสเตอร์ 7 สิ่งมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล

การจัดโปสเตอร์ กิจกรรมที่อยู่คู่การจัดประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ปีนี้แปลกใหม่กว่าเดิม ด้วยหัวข้อ 7 สิ่งมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

โดยผู้จัดงานอยากให้โปสเตอร์ในปีนี้ เป็นโปสเตอร์เืพื่อสังคมที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย บุคคลทั่วไป เด็ก และเยาวชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากงานวิจัย

ซึ่งในครั้งนี้นักวิจัยที่ได้ร่วมการจัดแสดงโปสเตอร์ ได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาแปลงให้เป็นเนื้อหา และรูปแบบโปสเตอร์ที่ชวนอ่าน และเข้าใจได้ง่าย จำนวน 79 โปสเตอร์

โดยโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น 5 รางวัล มีดังนี้

1. รองเท้านารี...สวยเหลือร้ายดอกไม้จอมเจ้าเล่ห์ โดย นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. ความเหมือนที่แตกต่างของปุดคางคก โดย นางสาววาสนา จงไกรจักร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการสุ่มตัวอย่างปลาให้ครอบคลุมทั้งลำน้ำ โดย นางสาวเพียงใจ ชนินทรภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา

4. ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล : สายใยแ่ห่งชีวิตจากบก...สู่ทะเล โดย นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ผึ่ง (เพิ่ง) รู้ต้องพึ่งกัน โดย นางสาวชามา อินซอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และรางวัล Popular vote ได้แก่

รองเท้านารี...สวยเหลือร้ายดอกไม้จอมเจ้าเล่ห์ โดย นางสาวศุภลักษณ์ ภูมิคง มหาวิทยาลัยทักษิณ