RocketTheme Joomla Templates
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล

ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ สำหรับงานประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานประชุมซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้มีสีสันดังเช่นการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอทุนสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมนั้น เงินที่ท่านได้สำรองจ่ายไปก่อน สามารถเบิกคืนได้แล้วค่ะ โดยขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแบบฟอร์มการใช้จ่ายเงิน

2. ใบเสร็จรับเงินทุกรายการให้ปะลงบนกระดาษ A4 ให้เรียบร้อย (เพื่อป้องกันใบเสร็จสูญหาย) พร้อมเขียนกำกับด้วยว่าเป็นใบเสร็จอะไร เช่น ตั๋วเดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี หรือตั๋วรถไฟจากหาดใหญ่-กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี  เป็นต้น ในกรณีที่ท่านเดินทางโดยเครื่องบิน โปรดแนบ boarding pass มาด้วย

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะให้โอนเงินเข้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่โครงการ BRT  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 (กรุณาส่งมาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกว่านี้โครงการ BRT จะไม่รับเบิกจ่ายใบเสร็จของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

หมายเหตุ

1. ใบเสร็จรับเงินที่จะนำมาเบิกจากโครงการ BRT จะต้องเป็นใบเสร็จตัวจริงเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าโปสเตอร์ได้คือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้เท่านั้น