RocketTheme Joomla Templates
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายสุดยอดช็อตเด็ดความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านในการประกวดสุดยอดช็อตเด็ดความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

จากภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดประมาณ 445 ภาพ ทางคณะกรรมการฯ ค่อยๆ คัดเลือกจนเหลือ 27 ภาพที่ได้รางวัล  ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดมากที่สุดเป็นภาพในกลุ่มสัตว์ถึง 161 ภาพ จึงทำให้การคัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม 1 ภาพ เป็น 5 ภาพ ส่วนภาพในบางประเภท คณะกรรมการฯ เห็นว่า ไม่มีภาพใดได้รับรางวัล

คณะกรรมการฯ
1. นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หาญสืบสาย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ นักวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.รสริน พลวัฒน์ นักวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT  เลขานุการฯ

ภาพทั้ง 27 ภาพที่ได้รางวัลจะนำไปจัดนิทรรศการ “สุดยอดช็อตเด็ดความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี  และจะได้รับการตีพิมพ์ใน BRT Magazine ไปชมกันให้ได้นะคะ

พบการประกวดเช่นเดียวกันนี้ในปีหน้าแน่นอนค่ะ
ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย
สุดยอดช็อตเด็ดความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย