RocketTheme Joomla Templates
ขอความร่วมมือส่งบทคัดย่อและภาพถ่ายงานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล

ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยและนักศึกษารับทุนโครงการวิทยานิพนธ์ที่โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินงานหรือเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 2 ปี ส่งบทคัดย่อและภาพถ่ายงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 บทคัดย่องานวิจัย

1. ให้เขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชั่น 2003 เท่านั้น ใช้แบบอักษร Cordia New ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (เฉพาะส่วนเนื้อหา) และตั้งขอบกระดาษ (margin) 3 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้าน

3. บทคัดย่อพิมพ์ต่อเนื่องกันเป็น 1 บท ไม่ต้องมีย่อหน้าใหม่ โดยต้องมีส่วนต่างๆ ตามลำดับดังนี้
       ส่วนที่ 1 :  ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเข้ม โปรดระบุชื่อเรื่องทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคำ
       ส่วนที่ 2 : ชื่อคณะวิจัย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวเข้ม  ไม่ใส่คำนำหน้าชื่อและตำแหน่ง ขีดเส้นใต้ชื่อผู้วิจัยหลัก ใช้ตัวเลขเป็นตัวยก (superscript) กำกับชื่อผู้วิจัย หากผู้วิจัยมาจากหลายหน่วยงาน
       ส่วนที่ 3 : สถานที่ทำงานและที่อยู่ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวเอน ใช้ตัวเลขเป็นตัวยก (superscript) หากมีหน่วยงานร่วมทำวิจัยหลายหน่วยงาน  ให้ใส่เฉพาะชื่อสถาบัน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และให้ใส่
ที่อยู่อีเมลของผู้วิจัยหลักด้วย
       ส่วนที่ 4 : เนื้อหาบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ  พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด โดยเนื้อเรื่องสั้นกระชับได้ใจความเกี่ยวกับผลงานวิจัยในภาพรวม ผลงานวิจัยเด่น และแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์

4. โปรดตรวจสอบตัวสะกด การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบ (format) ให้ถูกต้องก่อนส่ง หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2553

ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ


ภาพถ่ายงานวิจัย

ให้ส่งรูปภาพจากงานวิจัยที่มีความสวยงาม หรือมีคุณค่าทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ประกอบในหนังสือและเอกสารเผยแพร่ที่โครงการ BRT จะจัดทำขึ้น เช่น หนังสือรายงานประจำปีโครงการ BRT และ BRT Magazine โดย

1. ส่งไฟล์ภาพดิจิตอล จำนวน 5 ภาพ (JPEG หรือ TIFF) โดยคัดเลือกภาพที่มีความสวยงามและมีความละเอียดสูง (ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1 เมกกะไบท์)

2. ส่งไฟล์คำบรรยายภาพดังตัวอย่าง (word document)

ตัวอย่างการเขียนคำบรรยายภาพ

ชื่อไฟล์ภาพ : polyp.jpg
วันที่ถ่าย : 01-05-51
สถานที่ถ่าย : เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
ผู้ถ่าย : ชโลทร รักษาทรัพย์
รายละเอียด : โพลิบแรกเริ่มของตัวอ่อนปะการัง Acropora humilis ที่มีอายุเพียง 7 วัน หลังจากลงเกาะอย่างสมบูรณ์  การที่ตัวอ่อนมีสีขาวเนื่องมาจากยังไม่ปรากฎสาหร่ายซูแซนเทลลีเข้ามาอยู่ร่วมอาศัยในเนื้อเยื่อ

โปรดส่งบทคัดย่อและภาพถ่ายงานวิจัยมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553