RocketTheme Joomla Templates
สถานภาพการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจัยและพัฒนาฯ PDF พิมพ์ อีเมล

จากการที่ ดร.ธนิต ชังถาวร นักวิจัยด้านกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพของศูนย์ไบโอเทค ได้นำเสนอผลงานวิจัย “สถานภาพการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กร วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย : กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช” ในเวทีการประชุมประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจงานวิจัยดังกล่าวเป็นอย่างมาก โครงการ BRT จึงขอนำเอกสารรายงานการวิจัยของผลงานวิจัยดังกล่าวมาให้ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ดาวน์โหลด "รายงานสถานภาพการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพใน องค์กรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย : กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช"