RocketTheme Joomla Templates
งาน MOU ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF พิมพ์ อีเมล

BRT หอบผลงานโชว์ในงานลงนามความร่วมมือระหว่าง สกว. และ สวทช.

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างมีศักยภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีั และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการค้า โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนไทย อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย สนับสนุนให้มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยและใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภค

ด้าน นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า สกว. และ สวทช. มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการที่ร่วมมือกันอยู่แล้ว ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และจะร่วมกันพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ตรงกับนโยบายของประเทศ และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร เกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จัก และใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น

ทั้งนี้ โครงการ BRT ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้ไปร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งกล่าวสรุปผลการดำเนินงานกว่า 13 ปีที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของการสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มากมาย มีการสร้างนักวิจัย นักศึกษารุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และผลงานสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชน

พร้อมกันนี้โครงการ BRTยังได้มีการนำตัวอย่างผลงานไปแสดงในงานครั้งนี้ด้วย อาทิ สิ่งประดิษฐ์ปั้นดินให้เป็นดาว ผลงานที่ถ่ายทอดกระบวนการกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายนอสตอคปรับปรุงคุณภาพดิน , ผลงานหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ , BRT Magazine และผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมระเหยกำจัดไรฝุ่น Mite Fear เป็นต้น