RocketTheme Joomla Templates
ดาวเด่นดวงแรก ของ BRT the Star PDF พิมพ์ อีเมล

การเฟ้นหานักวิจัยรุ่นใหม่ เก่งวิชาการ มองกว้างไกล ใส่ใจเชื่อมโยง หรือ BRT the Star ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13 ได้ค้นพบดาวเด่นดวงแรก ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.อัญรัตน์ เสียมไหม กับงานวิจัย มูลค่าจากการใช้ประโยชน์แหล่งหญ้าทะเลด้านการประมงของชุมชนบนเกาะลิบง จังหวัดตรัง

นางสาวอัญรัตน์ เสียมไหม

 

อัญรัตน์ ได้ถ่ายทอดงานวิจัย ซึ่งตั้งใจศึกษาเพื่อตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดของเธอบนเกาะลิบง งานวิจัยสื่อให้เห็นถึงประโยชน์มากมายที่ชุมชนได้จากแหล่งหญ้าทะเล ที่เป็นวิถีหลักของชาวเกาะลิบง ไม่ว่าจะมีอาชีพหลักใด ทั้งอาชีพกรีดยาง รับราชการ และทำประมง ทุกคนล้วนสามารถเข้าไปหาประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเลได้ทั้งสิ้น ทั้งในเวลาน้ำขึ้น น้ำลง กลางวัน หรือกลางคืน ทำรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นเงินที่สามารถส่งเสียให้บุตรหลานได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเล แต่ชาวบ้านยังขาดการอนุรักษ์ การดูแลรักษา ทำให้แหล่งหญ้าทะเลเริ่มเสื่อมโทรมลง เป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ต้องการหามูลค่าจากการใช้ประโยชน์ในรูปตัวเงิน เพื่อให้ชาวบ้านเห็นรูปธรรมของประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเลและหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์ให้เกาะลิบงมีแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป ชั่วลูกชั่วหลาน

 

จากการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้เห็นแนวทางการเชื่อมโยงงานวิจัยหลายด้าน เช่น การเชื่อมโยงเรื่องชีววิทยาของระบบนิเวศหญ้าทะเล และแนวทางการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าประกวด BRT the Star อีก 4 คน ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ นายสุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ งานวิจัยการประเมินจำนวนประชากรโลมาหลังโหนก หรือ โลมาสีชมพูในพื้นที่ทะเลขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสาวกริ่งผกา วังกุลางกูร งานวิจัยการระบาดของหอยกะพงเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลชมเชย นางสาวสุภัทรา พงษ์ภราดร ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายสกุล Halimeda (สาหร่ายใบมะกรูด) ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางเยาวนิตย์ ธาราฉาย งานวิจัยวิวัฒนาการร่วม มะเดื่อ-แตนมะเดื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แล้วพบกับ BRT the Star ครั้งที่ 2 ในการประชุมฯ ครั้งถัดไป นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สนใจโครงการนี้ เตรียมรอฟังข่าวการรับสมัครในปีหน้านะคะ