RocketTheme Joomla Templates
BRT เฟ้นหาทีมนักธรรมชาติวิทยา ชิงรางวัลวิสุทธิ์ ใบไม้ PDF พิมพ์ อีเมล

ครูและนักเรียนที่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักธรรมชาติวิทยาฟังทางนี้!!!  โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) กำลังเปิดรับสมัครโครงการภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการสืบค้นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชิงรางวัลวิสุทธิ์ ใบไม้ ประจำปี 2552

 

โดยรางวัลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาธรรมชาติวิทยา ศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตโดยใช้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ ความช่างสังเกตและมองรอบด้าน จดบันทึก ตั้งคำถาม  ค้นคว้าหาคำตอบ และสามารถเรียบเรียงรายงานผลการค้นพบ  โดยการศึกษาชีววิทยาพื้นฐานควบคู่ไปกับการสืบค้นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีภูมิปัญญาสั่งสมมาอย่างยาวนาน

 

ทั้งนี้ ครู และนักเรียนระดับประถม และมัธยมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลวิสุทธิ์ ใบไม้ โดยวางแผนการดำเนินโครงการในระยะเวลาไม่เกิน  3 เดือน และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552

 ดาวน์โหลดใบสมัคร