RocketTheme Joomla Templates
BRT จัดเวทีเสวนา “น้ำลด ปลาหาย ตั้งรับอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย” PDF พิมพ์ อีเมล
แม่น้ำโขงโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) กำลังจะจัดเวทีเสวนาเรื่อง "น้ำลด ปลาหาย ตั้งรับอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย" โดยเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย และคนเริ่มหันไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อหวังผลด้านเศรษฐกิจอย่างไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำโขง ในการนี้ทีมวิจัยจากศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้มานำผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำโขงมานำเสนอด้วย ซึ่งจะเป็นการนำเสนอทั้งในเชิงผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข เยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเปิดตัวหนังสือรวบรวมผลงานวิจัย "แม่น้ำแห่งชีวิต"


โครงการ BRT จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาดังกล่าวในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 513 ชั้น 5 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ.โยธี) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2644-8150-4 ต่อ 554