RocketTheme Joomla Templates
ผีเสื้อกลางคืน 8 ชนิดที่พบครั้งแรกในไทย PDF พิมพ์ อีเมล

Dudua charadraea (Meyrick) ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนกลุ่มผีเสื้อหนอนม้วนใบในช่วงปี พ.ศ. 2544-2547 ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาได้รายงานชนิดของผีเสื้อกลางคืนกลุ่มผีเสื้อหนอนม้วนใบในเผ่า Olethreutini พบว่ามีผีเสื้อกลางคืนกลุ่มนี้มากถึง 41 ชนิด ใน 23 สกุล หลังจากได้ค้นพบและทำการบันทึก พบว่า 33 ชนิด เป็นชนิดที่รู้จักแล้ว และอีก 8 ชนิด เป็นชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศ เช่น Arcesis anax Diakonoff, Dactylioglypha pallens Diakonoff และ Dudua charadraea (Meyrick) เป็นต้น ผีเสื้อกลางคืนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในแหล่งอาศัย (habitat) ต่างๆ กัน ได้แก่ แหล่งที่มีน้ำท่วมขัง ริมฝั่งแม่น้ำ ป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ฯลฯ ลักษณะของผีเสื้อกลุ่มนี้จะมีสีลำตัวมัวๆ ออกโทนน้ำตาล แต่ละชนิดจะมีลวดลายลายและสีสันบนปีกแตกต่างกัน

ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งสำรวจชนิดของผีเสื้อกลางคืนกลุ่มผีเสื้อหนอนม้วนใบ ผีเสื้อกลางคืนในกลุ่มนี้มีการศึกษาน้อย จึงเป็นที่มาของการสำรวจในครั้งนี้ นับว่าพื้นที่อุทยานแห่งนี้ของประเทศไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผีเสื้อกลางคืนนานาชนิด และเป็นพื้นที่ที่ยังคงเก็บความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี นักวิจัยได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการออกสำรวจครั้งนี้เพราะได้พบผีเสื้อชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศไทย ถือว่าเป็นการเติมบันทึกหน้าใหม่ให้ศาสตร์ด้านอนุกรมวิธานของแมลงไทยอีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Pinkaew, N. 2007. New records and known species of the tribe Olethreutini (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from Thong Pha Phum National Park, Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal, 2(1): 1-18.