ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม65 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม64-เมษายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม64-มกราคม.65
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.65-กันยายน66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งาน NSTDA Channel  8
2.  งานบริหารการให้บริการ  4
3.  ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ  8
4.  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 2130  8
5.  ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  2
6.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2
7.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  10
8.  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์  4
9.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  14
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม65-มีนาคม66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-กุมภาพันธ์65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานประชาสัมพันธ์  4
2.  ทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้า  1
3.  ทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวิไวรัส  2
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ  4
5.  ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร  10
6.  ทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศ  3
7.  ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  2

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ   :   ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ
อัตราที่รับ   :   4 คน
สาขา   :   วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
เพศ   :  ชาย/หญิง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า   :  2.75
คุณสมบัติ   :   มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และสามารถทำงานกับแมลงจำนวนมากได้
หัวข้องานวิจัย   :  
1. การใช้โปรตีนฆ่าแมลงชนิดใหม่จาก Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (ดร.มงคล) รับ 2 คน
2. Protein engineering to improve stability of insecticidal protein Vip3A from Bacillus thuringiensis (ดร.สุมาริน) รับ 1 คน
3. Production and formulation of a microbial biocontrol agent for insect control (ดร.บุญเฮียง) รับ 1 คน
4. Structure-function relationships of a vegetative insecticidal protein from Bacillus thuringiensis (ดร.บุญเฮียง) รับ 1 คน
lab_url   :   https://www.biotec.or.th/home/biocontrol-technology-research-team-th/
หมายเหตุ   :   - ระยะเวลาในการฝึกงาน 8 สัปดาห์ขึ้นไป
  - ทีมวิจัยฯ ไม่มีทุนการศึกษาหรือเบี้ยเลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-มกราคม.66 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานติดตามและประเมินผล  2
2.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  2
3.  ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ  2
4.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก  2
5.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-กุมภาพันธ์66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์  3
2.  งานประชาสัมพันธ์  4
3.  งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  1
4.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  5
5.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  2
6.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  0
7.  ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
8.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  2
9.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  4
10.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  4
11.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  4
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-กุมภาพันธ์66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน  0
2.  งานพัสดุ  2
3.  ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน  0
4.  ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือข่ายวิจัย  1
5.  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-กรกฎาคม65 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มิถุนายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-มิถุนายน65

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
  โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71135 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th)