ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-ธันวาคม67 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานขายและการตลาดสถานที่จัดกิจกรรม  2
2.  งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  2
3.  งานนิทรรศการ  1
4.  งานบริหารการให้บริการ  4
5.  ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ  2
6.  ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม สวทช.  4
7.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  1
8.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  10
9.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  14

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ   :   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อัตราที่รับ   :   1 คน
สาขา   :   นิเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์สารสนเทศ, วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพศ   :  ชาย/หญิง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า   :  
คุณสมบัติ   :   ฝึกงานด้านผลิตสื่อ
  1. มีความรู้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
  2. มีทักษะในการจัดฉาก จัดไฟ องค์ประกอบต่างๆ ในการถ่ายภาพนิ่ง/ถ่ายวีดีโอได้
  3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้เช่น Adobe Premiere Pro, Photoshop,Illustrator หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  4. ออกแบบกราฟฟิคและจัดทำสื่อออนไลน์ ผ่านทาง Website,Facebook, Youtube และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  ฝึกงานด้านประชาสัมพันธ์
  1. จับประเด็นเพื่อการสื่อสารได้
  2. เขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
หัวข้องานวิจัย   :  
1. การผลิตสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
lab_url   :  
หมายเหตุ   :   -
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-ธันวาคม67 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  2
2.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม  2
3.  ทีมวิจัยธนาคารพืช  4
4.  ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร  1
5.  ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-ธันวาคม67 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานติดตามและประเมินผล  2
2.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง  2
3.  ทีมวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และการขับขี่  3
4.  ทีมวิจัยยางและมาตรฐานยางยั่งยืน  2
5.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  2
6.  ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม  2
7.  ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร  2
8.  ทีมวิจัยอีโคและฟังก์ชันนอลเซรามิกส์  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-ธันวาคม67 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย  1
2.  งานประชาสัมพันธ์  4
3.  งานพัฒนาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์  2
4.  งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์  3
5.  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ  4
6.  ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
7.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  4
8.  ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน  4
9.  ทีมวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-ธันวาคม67 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานพัสดุ  2
2.  ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและบูรณาการเครือข่ายวิจัย  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-พฤษภาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน66-พฤษภาคม67
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-ธันวาคม67 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง  2
2.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  3
3.  ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน  2
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
  โทร 02-5647000 ต่อ 71101 (คุณปาริชาต : internship@nstda.or.th)