ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มีนาคม-กันยายน66 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม66
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งาน NSTDA Channel  8
2.  งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  2
3.  งานนิทรรศการ  1
4.  งานบริหารการให้บริการ  4
5.  ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ  8
6.  ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2
7.  ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม สวทช.  4
8.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  1
9.  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม  2
10.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  10
11.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  14
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานประชาสัมพันธ์  2
2.  งานสนับสนุนโครงการวิจัย  1
3.  ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้  2
4.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  1
5.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม  2
6.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์  1
7.  ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ  3
8.  ทีมวิจัยธนาคารพืช  4
9.  ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร  17
10.  ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  2
11.  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  8

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ   :   ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร
อัตราที่รับ   :   17 คน
สาขา   :   เกษตร/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีการผลิตพืช
เพศ   :  ชาย/หญิง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า   :  2.50
คุณสมบัติ   :   - สามารถฝึกงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
  - มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์/เกษตร (ด้านพืช)
  - มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติ
 
 
 
 
 
 
หัวข้องานวิจัย   :  
1. การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในรองรับการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อผลิตสารสำคัญมูลค่าสูง (ดร.กนกวรรณ)
2. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพรภายใต้สภาพโรงเรือนปลูกพืชทดลอง (ดร.กนกวรรณ)
3. การพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพสูงใน Plant Factory(ดร.ประเดิม)
4. การใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบควบคุมสภาพแวดล้อมต่อการกระตุ้นการสร้างสำคัญในพืชผักและสมุนไพรในโรงงานผลิตพืช (Plant factory)[ดร.พนิตา]
5. การควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการกระตุ้นสารสำคัญทางชีวภาพในต้นเคลที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมควบคุมในโรงงานผลิตพืช (plant factory) ดร.เกรียงไกร รับทจำนวน 2 คน ระหว่าง กย. - พย. 66
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้แสง (ความเข้มแสงและสเปกตรัมของแสง) ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักที่ปลูกในโรงงานผลิตพืช (plant factory) รับจำนวน 2 คน ดร.เกรียงไกร ระหว่าง พย. 66 - กพ. 67 * รับนักศึกษาระยะยาว
7. การพัฒนาระบบการผลิตผักสมุนไพรไทยภายใต้สภาพแวดล้อมควบคุมในโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ดร.เกรียงไกร รับจำนวน 1 คน ระหว่าง มีค. 67 - พค. 67
8. การตรวจสอบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกะเพราเพื่อใช้ในการบริโภคสด (ดร.ปาริชาติ เบิร์นส) ปฎิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับจำนวน 2 คน
9. การตรวจสอบคุณสมบัติและพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายทางคุณภาพของมะละกอ (ดร.ปาริชาติ เบิร์นส) ปฎิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับจำนวน 2 คน
10. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร (ดร.ยี่โถ)
lab_url   :  
หมายเหตุ   :   สามารถฝึกงานมากกว่า 2.5 เดือนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานติดตามและประเมินผล  2
2.  ทีมวิจัยเคมีเซรามิก  2
3.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง  2
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และการขับขี่  0
5.  ทีมวิจัยยางและมาตรฐานยางยั่งยืน  2
6.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  2
7.  ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม  2
8.  ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร  2
9.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย  1
2.  กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์  3
3.  งานประชาสัมพันธ์  4
4.  งานพัฒนาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์  2
5.  งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์  3
6.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  2
7.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  2
8.  ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
9.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  2
10.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  4
11.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  4
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-เมษายน67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม66-เมษายน67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานพัสดุ  2
2.  ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและบูรณาการเครือข่ายวิจัย  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มีนาคม-กันยายน66 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม66
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม66-พฤษภาคม67 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม66-พฤษภาคม67 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน66-พฤษภาคม67

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง  2
2.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  3
3.  ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน  2
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
  โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71135 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th)