ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม62 เปิดรับสมัครเดือน ตุลาคม61-มิถุนายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม61-มิถุนายน62
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม62 เปิดรับสมัครเดือน พฤษภาคม-กันยายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน-กันยายน62
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-มกราคม.63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริหารหลักสูตรฝึกอบรม  2
2.  งานสื่อยุคใหม่  3
3.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2
4.  ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  6
5.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  9
6.  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย  5
7.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3
8.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม62-เมษายน63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม62
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม63

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม62 เปิดรับสมัครเดือน ตุลาคม61-มิถุนายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม61-พฤษภาคม62
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม62 เปิดรับสมัครเดือน พฤษภาคม-กันยายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน-กันยายน62
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-มกราคม.63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  2
2.  งานเลขานุการ  1
3.  งานวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์  2
4.  งานวิศวกรรมสนับสนุน  3
5.  ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง  4
6.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  4
7.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม62 เปิดรับสมัครเดือน ตุลาคม61-มิถุนายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม61-พฤษภาคม62
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม62 เปิดรับสมัครเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม62
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-กุมภาพันธ์63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
2.  งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ  2
3.  งานประชาสัมพันธ์  2
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  2
5.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  4
6.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม62 เปิดรับสมัครเดือน พฤศจิกายน61-มิถุนายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม61-มิถุนายน62
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม62 เปิดรับสมัครเดือน พฤษภาคม-กันยายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม62
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-มีนาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  1
2.  งานพัสดุ  2
3.  หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี  1
4.  ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริคและนาโนคอมพอสิท  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-พฤษภาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม61
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม62 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม61-มกราคม.62

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history