ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-มิถุนายน61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-มิถุนายน61
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม61
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม62 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม61-มกราคม.62

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3
2.  งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย  9
3.  งานพัฒนาบุคลากร  2
4.  งานพัฒนาองค์กร  1
5.  งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง  6
6.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2
7.  ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  6
8.  ฝ่ายบริหารธุรกิจ  2
9.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  9
10.  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี  3
11.  สถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม60-เมษายน61 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-กุมภาพันธ์61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม61

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มีนาคม-กรกฎาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-มิถุนายน61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-มิถุนายน61
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 เปิดรับสมัครเดือน เมษายน-ตุลาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กรกฎาคม61
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม62 เปิดรับสมัครเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม61

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม  2
2.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  1
3.  งานเลขานุการ  1
4.  หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  1
5.  หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  10
6.  ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์  4
7.  ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว  1
8.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน  2
9.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง  1
10.  ห้องปฏิบัติการยานยนต์  4
11.  ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง  4
12.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  3
13.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพ  1
14.  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-มกราคม.61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ธันวาคม60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-มิถุนายน61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม60-มิถุนายน61
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 เปิดรับสมัครเดือน เมษายน-ธันวาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กรกฎาคม61

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
2.  งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ  2
3.  งานประชาสัมพันธ์  2
4.  ห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  1
5.  ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
6.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  6
7.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  2
8.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  4
9.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์  1
10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  4
11.  ห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์เชิงคาร์บอนและนาโนอิเล็กทรอนิกส์  
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ธันวาคม61
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-มิถุนายน61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-มิถุนายน61
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มีนาคม-มิถุนายน61 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม61

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  1
2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  2
3.  งานบริการเครื่องมือ  1
4.  งานแผนกลยุทธ์การตลาด  1
5.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  2
6.  หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี  1
7.  ห้องปฏิบัติการเคลือบผิวนาโนเฉพาะทาง  1
8.  ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริคและนาโนคอมพอสิท  2
9.  ห้องปฏิบัติการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโน  3
10.  ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-พฤษภาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม61
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม62 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ธันวาคม61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม61-มกราคม.62

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history