ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม65 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม64-เมษายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม64-มกราคม.65
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.65-กันยายน66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งาน NSTDA Channel  8
2.  งานคีย์แอคเคานต์  2
3.  งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  2
4.  ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์  4
5.  ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ  8
6.  ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์  10
7.  ทีมวิจัยธนาคารพืช  8
8.  ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์  1
9.  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  28
10.  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8
11.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2
12.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  10
13.  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์  4
14.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  2
15.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  14
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-สิงหาคม65 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-มีนาคม65
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม65-เมษายน66 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานประชาสัมพันธ์  4
2.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  6
3.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ  4
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม  1
5.  ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร  13
6.  ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี  1
7.  ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  2
8.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน65 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม64-เมษายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม64-มกราคม.65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานติดตามและประเมินผล  2
2.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  2
3.  ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ  2
4.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน65 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม64-เมษายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-พฤษภาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์  3
2.  งานประชาสัมพันธ์  4
3.  งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  1
4.  ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์  2
5.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  5
6.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  2
7.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  0
8.  ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท  4
9.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์  4
10.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  2
11.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  4
12.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  4
13.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  4
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน65 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม64-พฤษภาคม65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-พฤษภาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน  0
2.  ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน  0
3.  ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือข่ายวิจัย  1
4.  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม64-กุมภาพันธ์65 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม64-กุมภาพันธ์65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม64-กุมภาพันธ์65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง  0
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC, NANOTEC หรือ ENTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71136 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3421 (คุณพิชญ์กัญญา : phitchakanya.nit@biotec.or.th)