ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-เมษายน63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-มกราคม.63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานสื่อยุคใหม่  3
2.  ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์  1
3.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2
4.  ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  6
5.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  9
6.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม  3
7.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  6
8.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  10
9.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม62-เมษายน63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม62
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  7
2.  ทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวิไวรัส  3
3.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ  7
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม  3
5.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีไวรัสเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช  3
6.  ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร  13
7.  ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร  2
8.  ทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร  1
9.  ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  1
10.  ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี  1
11.  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  13
12.  โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช  3
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-เมษายน63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-มกราคม.63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง  6
2.  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง  3
3.  กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต  1
4.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  2
5.  งานวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์  2
6.  งานวิศวกรรมสนับสนุน  2
7.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง  0
8.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน  5
9.  ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง  4
10.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  4
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-กุมภาพันธ์63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
2.  งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ  2
3.  งานประชาสัมพันธ์  2
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี  2
5.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  2
6.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  3
7.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  0
8.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  1
9.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  4
10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-เมษายน63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-กุมภาพันธ์63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-มีนาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  1
2.  งานพัสดุ  2
3.  หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี  1
4.  ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริคและนาโนคอมพอสิท  2
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71128 (คุณกาญจนา : internship@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history