ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม63-เมษายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ  0
2.  งานก่อสร้าง  3
3.  งานบริหารงานทั่วไป  1
4.  งานบริหารและบริการลูกค้า  0
5.  งานสื่อยุคใหม่  3
6.  งานออกแบบกราฟิก  1
7.  งานอุตสาหกรรมการผลิต  2
8.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบำรุง  0
9.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน  0
10.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก  1
11.  ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์  1
12.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2
13.  ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล  1
14.  ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  6
15.  ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  3
16.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  9
17.  ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  0
18.  ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ  0
19.  เมืองนวัตกรรมอาหาร  0
20.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม  3
21.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  6
22.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  10
23.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  6
24.  ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม63-เมษายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน64 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม64

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานประชาสัมพันธ์  2
2.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  7
3.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ  7
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม  3
5.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  3
6.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  1
7.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่  0
8.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์  1
9.  ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร  6
10.  ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร  5
11.  ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม63-เมษายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  2
2.  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง  0
3.  กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ  0
4.  งานวิศวกรรมสนับสนุน  2
5.  ทีมวิจัยกระบวนการแปรรูปยางขั้นสูง  0
6.  ทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล  0
7.  ทีมวิจัยเชื้อเพลิงและเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  0
8.  ทีมวิจัยเซรามิกและแก้ว  0
9.  ทีมวิจัยโซลูชั่นด้านวิศวกรรมและมาตรฐานยาง  0
10.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง  0
11.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก  0
12.  ทีมวิจัยพลังงานทดแทน  2
13.  ทีมวิจัยยางล้อและยางคอมพาวด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  0
14.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  1
15.  ทีมวิจัยโลหะวิทยาขั้นสูง  3
16.  ทีมวิจัยวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี  1
17.  ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม  0
18.  ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร  3
19.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก  0
20.  ทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา  5
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม63-เมษายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย  0
2.  กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  0
3.  งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม  3
4.  งานประชาสัมพันธ์  4
5.  งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี  0
6.  งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  4
7.  งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี  0
8.  งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์  0
9.  ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง  1
10.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  0
11.  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ  0
12.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  0
13.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  10
14.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์  0
15.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์  0
16.  ทีมวิจัยการออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากกระบวนการผลิต  2
17.  ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  1
18.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  0
19.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี  0
20.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์  0
21.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  0
22.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  3
23.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  0
24.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น  0
25.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  1
26.  ทีมวิจัยนวัตกรรมพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก  4
27.  ทีมวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  0
28.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  0
29.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  0
30.  ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน  6
31.  ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร  0
32.  ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี  3
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริการเครื่องมือ  2
2.  งานพัสดุ  2
3.  งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
4.  ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา  0
5.  ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน  0
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71128 (คุณกาญจนา : internship@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3421 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history