ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มีนาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย  1
2.  งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย  9
3.  งานพัฒนาบุคลากร  1
4.  งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง  6
5.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  6
6.  ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  2
7.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  9
8.  ฝ่ายยุทธศาสตร์และสร้างพันธมิตร  2
9.  สถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กุมภาพันธ์60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม60

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ  2
2.  งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก  1
3.  งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม  2
4.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  1
5.  หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  1
6.  ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์  4
7.  ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว  1
8.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน  2
9.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  3
10.  ห้องปฏิบัติการยานยนต์  4
11.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  3
12.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพ  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
2.  งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ  2
3.  งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ  18
4.  สำนักผู้อำนวยการ  4
5.  หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ  10
6.  หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ  37
7.  ห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  1
8.  ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
9.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  6
10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  2
11.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  4
12.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์  1
13.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  12
14.  ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย  9
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มีนาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มีนาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มีนาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน60

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history