ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มิถุนายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานก่อสร้าง  3
2.  งานบริหารงานทั่วไป  1
3.  งานบริหารและบริการลูกค้า  0
4.  งานสื่อยุคใหม่  3
5.  งานอุตสาหกรรมการผลิต  2
6.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบำรุง  0
7.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน  0
8.  ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์  1
9.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2
10.  ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล  1
11.  ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  6
12.  ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  3
13.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  9
14.  ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ  0
15.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม  3
16.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  6
17.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  10
18.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม62-เมษายน63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน62 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม62
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม63
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรชะลอการเข้าฝึกปฏิบัติงานของ นศ. ฝึกงานระดับปริญญาตรี ช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2563) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
*สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-5646700 เบอร์ต่อ 3421 (พิชญ์กัญญา) หรือเบอร์ต่อ 3440 (นวลพรรณ)

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มิถุนายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง  6
2.  กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  2
3.  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง  0
4.  กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ  0
5.  กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน  0
6.  งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ  0
7.  งานวิศวกรรมสนับสนุน  2
8.  ทีมวิจัยกระบวนการแปรรูปยางขั้นสูง  0
9.  ทีมวิจัยเคมีเซรามิก  0
10.  ทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล  0
11.  ทีมวิจัยเชื้อเพลิงและเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  0
12.  ทีมวิจัยเซรามิกและแก้ว  0
13.  ทีมวิจัยโซลูชั่นด้านวิศวกรรมและมาตรฐานยาง  0
14.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง  0
15.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน  5
16.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก  0
17.  ทีมวิจัยพลังงานทดแทน  4
18.  ทีมวิจัยยางล้อและยางคอมพาวด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  0
19.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  1
20.  ทีมวิจัยโลหะวิทยาขั้นสูง  3
21.  ทีมวิจัยวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี  1
22.  ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม  0
23.  ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร  3
24.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก  0
25.  ทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา  0
26.  ทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา  5
27.  ทีมวิจัยอุปกรณ์เฉพาะบุคคล  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มิถุนายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มงานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม  3
2.  กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย  0
3.  กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  0
4.  งานประชาสัมพันธ์  4
5.  งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี  0
6.  งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  4
7.  งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์  0
8.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  0
9.  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ  0
10.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  0
11.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  0
12.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  10
13.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์  0
14.  ทีมวิจัยการออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากกระบวนการผลิต  2
15.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  0
16.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี  0
17.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  0
18.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  3
19.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  0
20.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  1
21.  ทีมวิจัยนวัตกรรมพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก  4
22.  ทีมวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  0
23.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  0
24.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  0
25.  ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน  6
26.  ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน  0
27.  ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี  3
28.  หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ  0
29.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-เมษายน63 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม62-เมษายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม62-มีนาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-พฤษภาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริการเครื่องมือ  2
2.  งานพัสดุ  2
3.  งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
4.  ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน  0
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71128 (คุณกาญจนา : internship@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3421 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history