ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ  0
2.  งานก่อสร้าง  3
3.  งานบริหารงานทั่วไป  1
4.  งานบริหารและบริการลูกค้า  0
5.  งานสื่อยุคใหม่  3
6.  งานอุตสาหกรรมการผลิต  2
7.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบำรุง  0
8.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน  0
9.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก  1
10.  ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์  1
11.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2
12.  ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล  1
13.  ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  6
14.  ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  3
15.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  9
16.  ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  0
17.  ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ  0
18.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม  3
19.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  6
20.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  10
21.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม63-เมษายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม63
ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้แจ้งชะลอการเข้าฝึกปฏิบัติงานของ นศ. ฝึกงานระดับปริญญาตรี ช่วงที่ 2 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
ในการนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยไบโอเทคสามารถให้ นศ. เข้าฝึกปฏิบัติงานวิจัยในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2563 (หากสามารถสิ้นสุดการฝึกงานได้หลังจาก 9 ส.ค. 63 โปรดระบุวันสิ้นสุดให้ทราบ) ทั้งนี้ หากท่านยังยืนยันความประสงค์เข้าฝึกงานฯ รบกวนแจ้งกลับมาทาง E-mail: phitchakanya.nit@biotec.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์: 025646700 ต่อ 3421 (พิชญ์กัญญา) ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  7
2.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ  7
3.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม  3
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  3
5.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด  2
6.  ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร  3
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง  6
2.  กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  2
3.  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง  0
4.  งานวิศวกรรมสนับสนุน  2
5.  ทีมวิจัยกระบวนการแปรรูปยางขั้นสูง  0
6.  ทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล  0
7.  ทีมวิจัยเชื้อเพลิงและเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  0
8.  ทีมวิจัยเซรามิกและแก้ว  0
9.  ทีมวิจัยโซลูชั่นด้านวิศวกรรมและมาตรฐานยาง  0
10.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง  0
11.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก  0
12.  ทีมวิจัยพลังงานทดแทน  2
13.  ทีมวิจัยยางล้อและยางคอมพาวด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  0
14.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  1
15.  ทีมวิจัยโลหะวิทยาขั้นสูง  3
16.  ทีมวิจัยวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี  1
17.  ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม  0
18.  ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร  3
19.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก  0
20.  ทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา  5
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย  0
2.  กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  0
3.  งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม  3
4.  งานประชาสัมพันธ์  4
5.  งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี  0
6.  งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  4
7.  งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี  0
8.  งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์  0
9.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  0
10.  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ  0
11.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  0
12.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  10
13.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์  0
14.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์  0
15.  ทีมวิจัยการออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากกระบวนการผลิต  2
16.  ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  1
17.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  0
18.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี  0
19.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์  0
20.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  0
21.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  3
22.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  0
23.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น  0
24.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  1
25.  ทีมวิจัยนวัตกรรมพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก  4
26.  ทีมวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  0
27.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  0
28.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  0
29.  ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน  6
30.  ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี  3
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน63 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ตุลาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริการเครื่องมือ  2
2.  งานพัสดุ  2
3.  งานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
4.  ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา  0
5.  ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน  0
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71128 (คุณกาญจนา : internship@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3421 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history