ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม64 เปิดรับสมัครเดือน มีนาคม-กรกฎาคม64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม-มิถุนายน64

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี  0
2.  งานบริการและจัดการความรู้  0
3.  งานบริหารกลยุทธ์องค์กร  1
4.  งานวิจัยนโยบายองค์กร  1
5.  งานวิศวกรรมและบริการอาคาร  0
6.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบำรุง  0
7.  ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์  8
8.  ทีมวิจัยธนาคารพืช  8
9.  ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์  1
10.  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  28
11.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  0
12.  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์  0
13.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  0
14.  ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเซ็นเซอร์กราฟีน  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน64 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม64
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม64-เมษายน65 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม64

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม64 เปิดรับสมัครเดือน เมษายน-กรกฎาคม64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม-มิถุนายน64

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ  0
2.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง  0
3.  ทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก  0
4.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  0
5.  ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร  0
6.  ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม64 เปิดรับสมัครเดือน เมษายน-กรกฎาคม64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม63-มิถุนายน64

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์  0
2.  งานประชาสัมพันธ์  0
3.  ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์  0
4.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  0
5.  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ  0
6.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  0
7.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  0
8.  ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท  4
9.  ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์  0
10.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  0
11.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  0
12.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเมมส์  0
13.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล  0
14.  ทีมวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  0
15.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  0
16.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม64 เปิดรับสมัครเดือน มีนาคม-กรกฎาคม64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม64

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน  0
2.  ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน  0
3.  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม64-กุมภาพันธ์65 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม64-กุมภาพันธ์65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม64-กุมภาพันธ์65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง  0
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC, NANOTEC หรือ ENTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71136 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3421 (คุณพิชญ์กัญญา : phitchakanya.nit@biotec.or.th)