:: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ::

กรุณาใส่คำค้นที่ต้องการค้นหา ค้นหาจาก   

วิธีการค้นหา: กรุณาใส่คำค้นที่ต้องการ ในช่องแรก และเลือกรายการในช่องที่ 2 ซึ่งมีให้เลือกค้นได้จากทั้งหมด 4 รายการคือ 1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย2.Expertise name(ชื่อผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ) 3.Research Field Classification และ 4. key word แล้วกดปุ่ม Search เช่น ใส่คำว่า food ในช่องแรก และเลือก รายการที่ 3.Research Field Classification แล้วกดปุ่ม Search ด้านล่างก็จะแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา เมื่อ click ชื่อนักวิจัยก็จะ link ไปที่หน้าแสดงรายละเอียด
วัตถุประสงค์
                                          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ได้ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง จำนวนนักวิจัยจำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่สืบค้น ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยนี้เป็นดัชนีในการบ่งชี้ ความสามารถ โอกาส และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ ประเทศ  นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผน พัฒนากำลังคน ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมอาชีพนักวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการทำงานที่เกื้อหนุน  รวมถึงการสร้างนักวิจัยใหม่ในสาขาที่ขาดแคลน
        ในฐานข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพจำนวน 1509  คน ตามสาขาความชำนาญต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
Primary field  
สาขาความชำนาญ คน
1.    Plant biotechnology and related agricultural science 446
2.    Animal Biotechnology and related animal science 493
3.    Food 389
4.    Biology and biochemistry 228
5.    Chemistry 234
6.    Clinical medicine 240
7.    Computer Science 49
8.    Environmental/Ecology 213
9.    Engineering 122
10.    Immunology 23
11.    Material science 59
12.    Microbiology 234
13.    Neuroscience and behavior 27
14.    Pharmacology 85
15.    Physics 11
16.    Others 36
 
  
Home        
หากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย หรือถ้าท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่านให้เป็นข้อมูล ปัจจุบัน สามารถ ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ Download questionnaire (ท่านสามารถส่งกลับมาได้ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์)
ติดต่อสอบถาม / contact us : Privacy Policy BIOTEC

Copyright ? 2006-7, BIOTEC, NSTDA. All rights reserved.
Please read our disclaimer.
If you think this is program error, please contact the Sukunya Laochalermsuk