EIDP Annual Report 2006


 

แผนที่โลกแสดงจุดระบาดที่รายงานโดย FAO
Link : แสดงแผนที่

  โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3443, 3435 โทรสาร 0 2564 6704
e-mail : EID@biotec.or.th