ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มิถุนายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-มิถุนายน60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กรกฎาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กรกฎาคม60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กรกฎาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กรกฎาคม60

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม60-เมษายน61 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม60-กุมภาพันธ์61 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม61

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  2
2.  ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา  2
3.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ  2
4.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์  0
5.  ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์  2
6.  ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี  1
7.  ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร  1
8.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการควบคุมทางชีวภาพ  2
9.  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  5
10.  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช  4
11.  ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มิถุนายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-มิถุนายน60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กรกฎาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กรกฎาคม60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-ธันวาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ธันวาคม60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ  2
2.  งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก  1
3.  งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม  2
4.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  1
5.  หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  1
6.  ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์  4
7.  ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว  1
8.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน  2
9.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  3
10.  ห้องปฏิบัติการยานยนต์  4
11.  ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง  4
12.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  3
13.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพ  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มิถุนายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-มิถุนายน59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กรกฎาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กรกฎาคม60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-ธันวาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-ธันวาคม60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
2.  งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ  2
3.  งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ  18
4.  สำนักผู้อำนวยการ  4
5.  หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ  10
6.  หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ  37
7.  ห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  1
8.  ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
9.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  6
10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  2
11.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  4
12.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์  1
13.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  12
14.  ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย  9
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-มิถุนายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน60
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน61 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กรกฎาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กรกฎาคม60
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กันยายน60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน เมษายน-กันยายน60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  6
2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  2
3.  งานบริการเครื่องมือ  1
4.  งานบริหารอาคารสถานที่  2
5.  งานแผนกลยุทธ์การตลาด  1
6.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  2
7.  หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี  1
8.  ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริคและนาโนคอมพอสิท  2
9.  ห้องปฏิบัติการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโน  3
10.  ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว  2
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history