ระเบียบการฝึกงาน

       1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม หนังสือข้อตกลงการเข้าปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ตามวิชาชีพของศูนย์
       2. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เสื้อผ้าชุดนักศึกษา หรือชุดปฏิบัติการ เท่านั้น และสวมรองเท้าหุ้มส้น
       3. นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำสั่งและคำตักเตือนของผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานของหน่วยงานศูนย์
       4. เวลาเข้าฝึกปฏิบัติการ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. (ยกเว้น กรณีปฏิบัติงานต่อ หรือ มีการมอบหมายจากนักวิจัยพี่เลี้ยง จะต้องมีหนังสือจากนักวิจัยผู้ดูแล แจ้งให้ทางหน่วยทราบเพื่อขออนุมัติ)
       5. นักศึกษาจะต้องระวังรักษากิริยามรรยาทให้สุภาพ
       6. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามกำหนดแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานหรือนำเสนอผลงานตามที่ได้ตกลงไว้กับนักวิจัยพี่เลี้ยง
       7. หลังฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องนำส่ง บัตรประจำตัว, บัตรเข้า-ออก อาคาร, กุญแจ Locker และเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบให้ ในขณะที่ปฏิบัติงาน คืน ให้นักวิจัยพี่เลี้ยง หรือธุรการหน่วยฯ
 
ยอมรับข้อตกลง
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
  โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71135 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th)