:: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ::

กรุณาใส่คำค้นที่ต้องการค้นหา ค้นหาจาก   

วิธีการค้นหา: กรุณาใส่คำค้นที่ต้องการ ในช่องแรก และเลือกรายการในช่องที่ 2 ซึ่งมีให้เลือกค้นได้จากทั้งหมด 4 รายการคือ 1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย2.Expertise name(ชื่อผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ) 3.Research Field Classification และ 4. key word แล้วกดปุ่ม Search เช่น ใส่คำว่า food ในช่องแรก และเลือก รายการที่ 3.Research Field Classification แล้วกดปุ่ม Search ด้านล่างก็จะแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา เมื่อ click ชื่อนักวิจัยก็จะ link ไปที่หน้าแสดงรายละเอียด
วัตถุประสงค์
                                          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ได้ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง จำนวนนักวิจัยจำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่สืบค้น ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยนี้เป็นดัชนีในการบ่งชี้ ความสามารถ โอกาส และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ ประเทศ  นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผน พัฒนากำลังคน ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมอาชีพนักวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการทำงานที่เกื้อหนุน  รวมถึงการสร้างนักวิจัยใหม่ในสาขาที่ขาดแคลน
        ในฐานข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพจำนวน 1509  คน ตามสาขาความชำนาญต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
Back    Sub-sub field ของ Clinical Nutrition  
สาขาความชำนาญ คน
1.    Protein 27
2.    Fat 24
3.    Carbohydrate 28
4.    Vitamins 15
5.    Mineral 21
6.    Functional Food 50
7.    Phytochemicals 21
8.    Food Consumption 5
9.    Food Composition 12
10.    Media Research 1
11.    Media Production 0
12.    Public Education 6
13.    Meat and Poultry 39
14.    Dairy Product 32
15.    Fishery Product 49
16.    Cereal Product 39
17.    Fruit and Vegetable 89
18.    Fat and Oil 29
19.    Functional Food 9
20.    Food Ingredient 2
21.    Food Additive 20
22.    Drying 40
23.    Frozen Food 34
24.    Fermented Food 74
25.    Canning 47
26.    Virus 13
27.    Bacteria 62
28.    Mold 23
29.    Aflatoxin 21
30.    Ochatoxin 4
31.    Fumonisin 4
32.    Ergot 2
33.    Patulin 0
34.    Zearalenone 3
35.    Citreoviridin 0
36.    Trichothecenes 2
37.    Acute Toxicity 9
38.    Chronic Toxicity 7
39.    Sub-chronic Toxicity 5
40.    Toxicity Test 20
41.    Cadmium 23
42.    Lead 25
43.    Murcury 17
44.    Microbiology 13
45.    Chemicals 23
46.    Risk assessment 21
47.    Risk management 12
48.    Risk communication 7
 
  
Home        
หากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย หรือถ้าท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่านให้เป็นข้อมูล ปัจจุบัน สามารถ ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ Download questionnaire (ท่านสามารถส่งกลับมาได้ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์)
ติดต่อสอบถาม / contact us : Privacy Policy BIOTEC

Copyright ? 2006-7, BIOTEC, NSTDA. All rights reserved.
Please read our disclaimer.
If you think this is program error, please contact the Sukunya Laochalermsuk