:: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ::

กรุณาใส่คำค้นที่ต้องการค้นหา ค้นหาจาก   

วิธีการค้นหา: กรุณาใส่คำค้นที่ต้องการ ในช่องแรก และเลือกรายการในช่องที่ 2 ซึ่งมีให้เลือกค้นได้จากทั้งหมด 4 รายการคือ 1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย2.Expertise name(ชื่อผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ) 3.Research Field Classification และ 4. key word แล้วกดปุ่ม Search เช่น ใส่คำว่า food ในช่องแรก และเลือก รายการที่ 3.Research Field Classification แล้วกดปุ่ม Search ด้านล่างก็จะแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา เมื่อ click ชื่อนักวิจัยก็จะ link ไปที่หน้าแสดงรายละเอียด
วัตถุประสงค์
                                          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ได้ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง จำนวนนักวิจัยจำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่สืบค้น ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยนี้เป็นดัชนีในการบ่งชี้ ความสามารถ โอกาส และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ ประเทศ  นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผน พัฒนากำลังคน ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมอาชีพนักวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการทำงานที่เกื้อหนุน  รวมถึงการสร้างนักวิจัยใหม่ในสาขาที่ขาดแคลน
        ในฐานข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพจำนวน 1509  คน ตามสาขาความชำนาญต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
Back    Sub field ของ Nutrition  
สาขาความชำนาญ คน
1.   Nutrition Education 18
2.   Human Nutrition 22
3.   Clinical Nutrition 11
4.   Nutrition and Sport and Exercise 4
5.   Nutrition Program Management 4
6.   Experimental Nutrition 16
7.   Food Processing 82
8.   Food Engineering 26
9.   Food Packaging 12
10.   Food Microbiogy 54
11.   Food Biotechnology 26
12.   Food Product Development 60
13.   Sensory evaluation 33
14.   Food Chemistry 47
15.   Food Ingredient 26
16.   Post Harvest Technology 33
17.   food hygiene 70
18.   Food Quality Control 63
19.   Food Quality Assurance 48
20.   Food Law/regulation 33
21.   Microbiology 75
22.   Mycotoxin 16
23.   Food Toxicology 26
24.   Pesticide 24
25.   Chemical contaminant 30
26.   Heavy Metal 21
27.   Food additive 38
28.   Natural toxin 5
29.   GMOs 6
30.   Allergen 1
31.   Food analysis 42
32.   Food Law/regulation 8
33.   GMP 82
34.   HACCP 74
35.   Risk Analysis 32
36.   Community nutrition 0
 
  
Home        
หากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย หรือถ้าท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่านให้เป็นข้อมูล ปัจจุบัน สามารถ ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ Download questionnaire (ท่านสามารถส่งกลับมาได้ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์)
ติดต่อสอบถาม / contact us : Privacy Policy BIOTEC

Copyright ? 2006-7, BIOTEC, NSTDA. All rights reserved.
Please read our disclaimer.
If you think this is program error, please contact the Sukunya Laochalermsuk