ค้นหาชื่อผู้สมัครเข้าฝึกงานรอบปัจจุบัน

ชื่อ/นามสกุล:

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ห้องปฏิบัติการ/ระยะเวลาฝึกงาน สถานะ
หมดรอบปัจจุบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history