ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน59 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานก่อสร้าง  4
2.  งานสื่อยุคใหม่  1
3.  ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ  2
4.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  1
5.  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  3
6.  ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย  12
7.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  4
8.  ฝ่ายวิจัยนโยบาย  3
9.  ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์  1
10.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  1
11.  สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  10
12.  สำนักผู้อำนวยการ  18
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม58-เมษายน59 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม58
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม58-กุมภาพันธ์59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด  1
2.  ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี  1
3.  ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ  2
4.  ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ตุลาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม-ตุลาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน59 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน-ธันวาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  1
2.  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์  4
3.  หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ  3
4.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์  2
5.  ห้องปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย  6
6.  ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์  2
7.  ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย  6
8.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  1
9.  ห้องปฏิบัติการพลาสติก  1
10.  ห้องปฏิบัติการยานยนต์  10
11.  ห้องปฏิบัติการยานยนต์  10
12.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  2
13.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  2
14.  ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม  1
15.  ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี  1
16.  ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย  2
17.  ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย  2
18.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว  6
19.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน  1
20.  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์  1
21.  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-ธันวาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ตุลาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม-ตุลาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน59 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน-ธันวาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  1
2.  งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์  1
3.  งานบริหารอาคารสถานที่  1
4.  งานประชาสัมพันธ์  1
5.  งานแผนงานและงบประมาณ  1
6.  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  1
7.  งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที  4
8.  งานวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค  1
9.  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี  4
10.  ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์  1
11.  สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ  8
12.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีเครือข่าย  0
13.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีโฟโทนิกส์  0
14.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องกลจุลภาค  0
15.  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการ ประมวลผลสัญญาณ ชีวการแพทย์  0
16.  หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม  13
17.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้  18
18.  หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  19
19.  หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ  20
20.  หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ  2
21.  ห้องปฎิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  4
22.  ห้องปฏิบัติการพัฒนาการทดสอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  1
23.  ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ  8
24.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่  0
25.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์  3
26.  ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  6
27.  ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  1
28.  ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  1
29.  ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดําเนินชีวิต  3
30.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย  14
31.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  2
32.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  6
33.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง  3
34.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  7
35.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ  11
36.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  6
37.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  0
38.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  1
39.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง  18
40.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  2
41.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค  3
42.  ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย  9
43.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  34
44.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ  2
45.  ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม  16
46.  ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  0
47.  ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย  1
48.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-กรกฎาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-พฤษภาคม58
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-กรกฎาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน59 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน58-ธันวาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน58-ธันวาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  4
2.  งานบริหารอาคารสถานที่  4
3.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  3
4.  งานพัสดุ  3
5.  หน่วยวิจัยโครงสร้างและมาตรวิทยาระดับนาโน  2
6.  หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี  1
7.  ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี  1
8.  ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน  1
9.  ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท  4
10.  ห้องปฏิบัติการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโน  1
11.  ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร  1
12.  ห้องปฏิบัติการนาโน พลังงานและการเร่งปฏิกิริยา  1
13.  ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย  1
14.  ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง  1
15.  ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง  1
16.  ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน  1
17.  ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว  0
18.  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการผลิต  1
19.  ห้องปฏิบัติการสิ่งทอนาโน  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-พฤษภาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-พฤษภาคม58
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 เปิดรับสมัครเดือน สิงหาคม-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-กรกฎาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน59 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน-ธันวาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานเชื่อมโยงธุรกิจ  6
2.  งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา  2
3.  ศูนย์บริการลูกค้า สวทช.  0
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history