ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-มิถุนายน58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58
ช่วงที่ 4   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม59 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-ธันวาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-ธันวาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานก่อสร้าง  4
2.  งานสื่อยุคใหม่  1
3.  ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ  2
4.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  1
5.  ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  1
6.  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  3
7.  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  0
8.  ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล  3
9.  ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย  12
10.  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์  6
11.  ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  3
12.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  4
13.  ฝ่ายวิจัยนโยบาย  3
14.  ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์  1
15.  สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  10
16.  สำนักผู้อำนวยการ  18
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม57-เมษายน58 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม58 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม57-กุมภาพันธ์58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม58

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-พฤษภาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน57-พฤษภาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์  2
2.  งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ  2
3.  งานนโยบายและแผน  1
4.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  3
5.  หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  3
6.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์  0
7.  หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน  3
8.  หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  0
9.  ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์  10
10.  ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์  2
11.  ห้องปฏิบัติการการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์  2
12.  ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย  14
13.  ห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์  0
14.  ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์  2
15.  ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก  6
16.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  7
17.  ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน  0
18.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์  1
19.  ห้องปฏิบัติการยานยนต์  30
20.  ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางวัสดุ  1
21.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  6
22.  ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม  2
23.  ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี  0
24.  ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย  1
25.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว  18
26.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์  6
27.  ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์  0
28.  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์  5
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-มิถุนายน58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน57-มิถุนายน58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  1
2.  งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์  1
3.  งานบริหารอาคารสถานที่  1
4.  งานประชาสัมพันธ์  1
5.  งานแผนงานและงบประมาณ  1
6.  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  1
7.  งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที  4
8.  งานวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค  1
9.  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี  4
10.  ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์  1
11.  สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ  8
12.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีเครือข่าย  0
13.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีโฟโทนิกส์  0
14.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องกลจุลภาค  0
15.  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการ ประมวลผลสัญญาณ ชีวการแพทย์  0
16.  หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม  13
17.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้  18
18.  หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  19
19.  หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ  20
20.  หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ  2
21.  ห้องปฏิบัติการพัฒนาการทดสอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  1
22.  ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ  8
23.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่  0
24.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์  3
25.  ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  6
26.  ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  1
27.  ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  1
28.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย  14
29.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  2
30.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  6
31.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง  3
32.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  7
33.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ  11
34.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  6
35.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  0
36.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  1
37.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง  18
38.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค  3
39.  ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย  9
40.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  34
41.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ  2
42.  ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม  16
43.  ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  0
44.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-พฤษภาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน57-พฤษภาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  4
2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1
3.  งานบริการเครื่องมือ  1
4.  งานบริหารอาคารสถานที่  4
5.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  3
6.  งานพัสดุ  3
7.  ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี  0
8.  ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท  4
9.  ห้องปฏิบัติการนาโน พลังงานและการเร่งปฏิกิริยา  1
10.  ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง  0
11.  ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง  0
12.  ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน  0
13.  ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว  0
14.  ห้องปฏิบัติการสิ่งทอนาโน  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน-มิถุนายน58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน-มิถุนายน58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานเชื่อมโยงธุรกิจ  6
2.  งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา  2
3.  ศูนย์บริการลูกค้า สวทช.  0
4.  หน่วยบริการทดสอบ  8
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history