ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์59-พฤษภาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์59-พฤษภาคม60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย  6
2.  งานสื่อยุคใหม่  1
3.  งานสื่อสารภายในองค์กร  1
4.  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  6
5.  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  1
6.  ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล  2
7.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  1
8.  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  1
9.  สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  3
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม59-เมษายน60 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน60 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม59-กุมภาพันธ์60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม60

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์59-พฤษภาคม60 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์59-พฤษภาคม60

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  1
2.  หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน  12
3.  หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  1
4.  ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์  2
5.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ  1
6.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  1
7.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม  2
8.  ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน  6
9.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  1
10.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  2
11.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  2
12.  ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย  2
13.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว  4
14.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน  1
15.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์  1
16.  ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์  1
17.  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-กันยายน59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-กันยายน59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-ธันวาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
2.  งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ  2
3.  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์  1
4.  หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ  11
5.  หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ  2
6.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่  2
7.  ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  6
8.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ  59
9.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  6
10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  4
11.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ  12
12.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  9
13.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ  3
14.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  6
15.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  30
16.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอัตโนมัติขั้นสูง  2
17.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  2
18.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-กันยายน59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-กันยายน59

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history