ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานสื่อสารภายในองค์กร  1
2.  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  1
3.  สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  3
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม58-กุมภาพันธ์59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  4
2.  ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช  2
3.  ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา  3
4.  ห้องปฏิบัติการชีวสังเคราะห์แป้งมันสำปะหลัง  5
5.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ  2
6.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  1
7.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด  1
8.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์  4
9.  ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์  5
10.  ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี  1
11.  ห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล  2
12.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการควบคุมทางชีวภาพ  7
13.  ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ  2
14.  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  4
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  1
2.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  1
3.  ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน  6
4.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  1
5.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  1
6.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  2
7.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว  4
8.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  3
2.  งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ  2
3.  หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ  8
4.  หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ  2
5.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่  2
6.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ  52
7.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  6
8.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ  8
9.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  3
10.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต  6
11.  ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  2
12.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  6
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1
2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1
3.  งานบริการเครื่องมือ  1
4.  ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม59 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม60 เปิดรับสมัครเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม59

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริหารกิจกรรม  1
2.  งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง  1
3.  ศูนย์บริการลูกค้า สวทช.  1
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history