ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-มกราคม.58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานก่อสร้าง  4
2.  งานสื่อยุคใหม่  1
3.  ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ  2
4.  ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  1
5.  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  0
6.  ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล  3
7.  ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย  4
8.  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์  6
9.  ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  3
10.  ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์  1
11.  สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม57-เมษายน58 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม58 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม57-กุมภาพันธ์58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม58

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-มกราคม.58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน57-มกราคม.58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์  2
2.  งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ  2
3.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  3
4.  หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  0
5.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์  0
6.  หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน  0
7.  หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  0
8.  ห้องปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย  2
9.  ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์  21
10.  ห้องปฏิบัติการการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์  2
11.  ห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์  0
12.  ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์  6
13.  ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก  6
14.  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  9
15.  ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน  0
16.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์  1
17.  ห้องปฏิบัติการยานยนต์  2
18.  ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์  0
19.  ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม  1
20.  ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี  0
21.  ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย  1
22.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว  0
23.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์  0
24.  ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์  0
25.  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-มกราคม.58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน57-มกราคม.58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์  1
2.  งานประชาสัมพันธ์  0
3.  งานวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค  1
4.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีเครือข่าย  0
5.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีโฟโทนิกส์  0
6.  หน่วยปฏิบัติการวิจัย นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องกลจุลภาค  0
7.  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการ ประมวลผลสัญญาณ ชีวการแพทย์  0
8.  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้  2
9.  หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  0
10.  หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ  19
11.  หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ  2
12.  ห้องปฏิบัติการพัฒนาการทดสอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  1
13.  ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ  0
14.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่  0
15.  ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์  2
16.  ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  1
17.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย  2
18.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  1
19.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง  0
20.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  7
21.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ  25
22.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย  0
23.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  0
24.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  0
25.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง  18
26.  ห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค  1
27.  ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย  0
28.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  3
29.  ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ  0
30.  ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม  8
31.  ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน57-มกราคม.58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน57-มกราคม.58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานบริการเครื่องมือ  1
2.  งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  2
3.  ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี  0
4.  ห้องปฏิบัติการโครง สร้างนาโนไฮบริด และนาโนคอมพอสิท  0
5.  ห้องปฏิบัติการนาโน พลังงานและการเร่งปฏิกิริยา  0
6.  ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง  0
7.  ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง  0
8.  ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน  0
9.  ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว  0
10.  ห้องปฏิบัติการสิ่งทอนาโน  0
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม-ธันวาคม57 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม57
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม58 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-สิงหาคม58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-สิงหาคม58
ช่วงที่ 3   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-มิถุนายน58 เปิดรับสมัครเดือน กันยายน-มกราคม.58 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กันยายน-มกราคม.58

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ศูนย์บริการลูกค้า สวทช.  0
2.  หน่วยบริการทดสอบ  5
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71105 (คุณปัทมาพร : patamaporn@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3118 (คุณพิชญ์กัญญา : jaruwanp@biotec.or.th) 
Log history