ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม65 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม64-เมษายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม64-มกราคม.65
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.65-กันยายน66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งาน NSTDA Channel  8
2.  งานบริหารการให้บริการ  4
3.  ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ  8
4.  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 2130  8
5.  ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  2
6.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2
7.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  10
8.  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์  4
9.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  14
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม65-มีนาคม66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-กุมภาพันธ์65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานประชาสัมพันธ์  4
2.  ทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้า  1
3.  ทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวิไวรัส  2
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ  4
5.  ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร  10
6.  ทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศ  3
7.  ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-มกราคม.66 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานติดตามและประเมินผล  2
2.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  2
3.  ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ  2
4.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก  2
5.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-กุมภาพันธ์66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์  3
2.  งานประชาสัมพันธ์  4
3.  งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  1
4.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  5
5.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  2
6.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  0
7.  ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
8.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  2
9.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  4
10.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  4
11.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  4

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ   :   ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ
อัตราที่รับ   :   5 คน
สาขา   :   Computer Science and Engineering/Web Technology, Computer Science, Internet Computing/วิทยาการคอมพิวเตอร์, Computer Science and Engineering/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
เพศ   :  ชาย/หญิง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า   :  
คุณสมบัติ   :   1.HTML development JAVA script development
  2.สามารถเขียน React หรือ JavaScript หรือ CSS/Bootstrap สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง มีวินัย ตรงต่อเวลา
  3.สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีพื้นฐาน Database มีวินัย ตรงต่อเวลา พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ * นำโน๊ตบุ๊คส่วนตัว หรือ labtop มาเอง *
หัวข้องานวิจัย   :  
1. การสร้าง web application เพื่อการควบคุมเครื่องจักร (สุวัฒน์ โสภิตพันธ์)
2. การออกแบบและสร้าง User Interface สำหรับอุปกรณ์ Universal Edge Computing(เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์)
3. Data Visualization for commercial software (รัสรินทร์ เมธาเฉลิมพัฒน์)
4. การใช้งาน MATLAB และ Simulink รวมถึง toolbox ต่างๆ เพื่อการทำ System Simulation(ทศพล กลิ่นสุคนธ์)
lab_url   :  
หมายเหตุ   :   -
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-กุมภาพันธ์66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน  0
2.  งานพัสดุ  2
3.  ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน  0
4.  ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือข่ายวิจัย  1
5.  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน เมษายน-กรกฎาคม65 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มิถุนายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-มิถุนายน65

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
  โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71135 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th)