ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มกราคม.-พฤษภาคม65 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม64-เมษายน65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ธันวาคม64-มกราคม.65
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.65-กันยายน66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งาน NSTDA Channel  8
2.  งานนิทรรศการ  2
3.  งานบริหารการให้บริการ  4
4.  ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ  8
5.  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 2130  8
6.  ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  2
7.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2
8.  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  10
9.  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์  4
10.  ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช.  4
11.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  14
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน สิงหาคม65-มีนาคม66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-กุมภาพันธ์65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานประชาสัมพันธ์  4
2.  ทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้า  1
3.  ทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวิไวรัส  1
4.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ  4
5.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม  2
6.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด  2
7.  ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร  10
8.  ทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศ  3
9.  ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-มกราคม.66 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  งานติดตามและประเมินผล  2
2.  ทีมวิจัยซีเมนต์และวัสดุคอมพอสิต  2
3.  ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง  2
4.  ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ  2
5.  ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-กุมภาพันธ์66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์  3
2.  งานประชาสัมพันธ์  4
3.  งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์  2
4.  ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ  5
5.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  2
6.  ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ  0
7.  ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้  3
8.  ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  2
9.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  4
10.  ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ  4
11.  ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ  4

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ   :   งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์
อัตราที่รับ   :   2 คน
สาขา   :   Computer Science and Engineering/Web Technology, Computer Science, Internet Computing/วิทยาการคอมพิวเตอร์, Computer Science and Engineering/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ   :  ชาย/หญิง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า   :  
คุณสมบัติ   :   1. สามารถพัฒนา Web Application ด้วยภาษา JAVA, C, PHP, JavaScript หรือ CSS/Bootstrap สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
  2. มีพื้นฐาน Database ใช้ Postgres, My SQL ได้
  3. มีพื้นฐานการทดสอบซอฟต์แวร์
  4. มีวินัย ตรงต่อเวลา พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
  * นำโน๊ตบุ๊คส่วนตัว หรือ labtop มาเอง *
 
หัวข้องานวิจัย   :  
1. การสร้าง web application สำหรับเครื่องมือช่วยในการทดสอบซอฟต์แวร์
2. การสร้าง web application สำหรับเชื่อมต่อระบบการให้บริการทดสอบซอฟต์แวร์
3. ช่วยทดสอบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ศึกษาวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
lab_url   :  
หมายเหตุ   :   -
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน กรกฎาคม65-กุมภาพันธ์66 เปิดรับสมัครเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน65-มกราคม.66

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน  0
2.  งานพัสดุ  2
3.  ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน  0
4.  ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือข่ายวิจัย  1
5.  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน65-เมษายน66 เปิดรับสมัครเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม65 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มกราคม.-ธันวาคม65

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง  0
2.  ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน  2
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
  โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71135 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th)