เดือนที่แล้ว มีนาคม 2015 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 10 1 2 3 4 5 6 7
week 11 8 9 10 11 12 13 14
week 12 15 16 17 18 19 20 21
week 13 22 23 24 25 26 27 28
week 14 29 30 31
968657
วันนี้วันนี้536
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้922
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้7343
เดือนนี้เดือนนี้536
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด968657
JoomlaStats Activation
www.scithai.com

“โครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร” ครั้งที่1 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ”


โครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร”

โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่   9 ธันวาคม 2553

ณ  วิสาหกิจชุมชนโครงการตามพระราชดำริบ้านนางอย-โพนปลาโหล

เลขที่ 173 หมู่ 4  บ.นางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

หลักการและเหตุผล 

การศึกษา  เปรียบประดุจเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ  มีการพัฒนาทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย ตลอดจนสังคม  การศึกษาเป็นการถ่ายทอดความรู้ในเชิงสร้างสรรค์  พัฒนาความคิด คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ  ทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงและพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์  ที่โลกของเรามีการแปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันจากนานาประเทศในทุกๆด้าน  หากประเทศใดที่มีประชาชนโดยเฉลี่ยได้รับการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ  ประเทศนั้นก็จะด้อยการพัฒนากว่าประเทศที่ประชาชนโดยเฉลี่ยมีการศึกษาอยู่ในระดับสูง  ประชาชนในชาติจึงจำเป็น  ต้องได้รับการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายด้าน  โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งจะนำไปสู่ความศักยภาพเข้มแข็งของเด็กและเยาวชนในชาติ เป็นการสร้างและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวเท่าเทียมอารยประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  สังคมและด้านสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะกระบวนการคิด  การสืบเสาะหาความรู้  จิตวิทยาศาสตร์  รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา    ตลอดจนเป็นการวางรากฐานของการเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ ทั้ง เกษตรกรรม การแพทย์ วิศวกรรม เภสัชศาสตร์ และด้านปิโตรเคมี ในอนาคต  เพื่อมารองรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก   ดังนั้นจึงควรมีการเร่งพัฒนาการ  การเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน   โดยปลูกฝังให้เด็กเล็กๆ เริ่มเรียนรู้และสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จึงได้จัดทำโครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร” ขึ้นเพื่อเป็นเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ SIRS ได้แก่ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร  เพื่อที่จะปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การดำเนินโครงการครั้งนี้ ใช้ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในโครงการพระราชดำริ บ้านนางอย-โพนปลาโหล อ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการนำร่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายในเขต อ. กุสุมาลย์และ อ. เต่างอย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เนื่องจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนครเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  การคิด การอ่าน การเขียน    ดังนั้นจึงเป็นการดีหากมีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด การตั้งคำถามและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อก้าวสู่การเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไป    อีกทั้งพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาขาดครูแคลนผู้สอนที่มีประสบการณ์ตลอดจนความรู้ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ทางโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท    ได้เข้าไปทำงานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและร่วมดำเนินการพัฒนาวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อนำร่องโครงการ “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร”ในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างแนวทาง เทคนิค กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม

  2.  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนในชนบท ทำให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เป้าหมายหลักของการพัฒนา 

             พัฒนา และเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  เพื่อตอบสนองและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้  ทั้งด้าน สติปัญญา อารมณ์  สังคม  ซึ่งช่วยให้เด็กมีโอกาสใช้จินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนคิดแก้ปัญหา ตามวัยและศักยภาพ  ผ่านกระบวนการเล่น  กระบวนการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  และเป็นการวางรากฐานบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ในอำเภอกุสุมาลย์ และเต่างอย จ.สกลนคร 20 คน

2. เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอกุสุมาลย์ และเต่างอย จ.สกลนคร รวมจำนวน 100 คน

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถนำความรู้ไปปรับและประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนโดยแทรกเนื้อหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยสามารถปรับวิธีรการได้ตามวิถีชีวิตของเด็ก  สังคม วัฒนธรรมและตามบริบทของชุมชน

            2.  ครูผู้สอนเกิดความความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้หลักกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ในการสอน

            3.  เด็กประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น  รู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ และมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            4. ศูนย์การเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กผ่านการทำกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับเด็ก

 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1  
  2. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  3. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในโครงการพระราชดำริ บ้านนางอย-โพนปลาโหล อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร

รูปแบบของกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยสื่ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนหรือ ห้องทดลอง เพื่อให้เยาวชนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรม โดยในกิจกรรมจะมีการสอดแทรกความรู้และพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

ฐานกิจกรรมทั้ง 8 ฐาน ประกอบด้วย

- ก๊าซชีวภาพ

- การปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิค

- นักสัตวแพทย์น้อย

- การวัดค่า pH และคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของดิน

- การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุ

- ตัวตรวจจับ sensor

- หุ่นยนต์

กำหนดการ

โครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร”

วันที่  9 ธันวาคม 2553

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในโครงการพระราชดำริบ้านนางอย-โพนปลาโหล   อ. เต่างอย จ.สกลนคร

……………………………………………………………………………………………………………………

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

08.30 -  09.00 น.             ลงทะเบียน 

09.00 - 09.10  น.             กล่าวต้อนรับ

                                           โดย คุณไชยวัฒน์ พิลาแดง

                                           ผู้จัดการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริบ้านนางอย-โพนปลาโหล

09.10-09.20 น.                กล่าวเปิด

                                         โดย ดร.ระวี   พรหมหลวงศรี

                                         หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

                                          คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

09.20 – 10.00  น.            กิจกรรมสันทนาการและแบ่งกลุ่ม

                                         โดย คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

10.00 - 10.15 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 11.45 น.              กิจกรรมการทดลองตามฐานการเรียนรู้                      

 

           เวลากลุ่ม             

10.15 –11.45 น.

11.45-13.00 น.

12.45-14.15 น.

14.30-16.00 น.

1

การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

 

 

พักเที่ยง

การผลิตก๊าซชีวภาพอย่างง่าย

 คลินิกสัตวแพทย์น้อย

 

2

การปลูกพืชไร้ดิน

เครื่องรับส่งวิทยุอย่างง่าย

ตัวตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์

3

 

การวัดความชื้น ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของวัสดุ

พื้นฐานหุ่นยนต์

 

 

14.15-14.30 น.                รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.00 น.                กิจกรรมการทดลองตามฐานการเรียนรู้ (ต่อ)

16.00-16.15 น.                สรุปกิจกรรม และประเมินผลกิจกรรม

16.15-16.20 น.                รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

                                           ดร.ระวี   พรหมหลวงศรี

                                            หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

                                           คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16.20-16.25 น.                กล่าวปิดงาน

                                          ดร.กว้าน สีตะธนี

                                           รอง ผศอ.

16.25-16.30 น.                ถ่าพภาพหมู่

16.30 น.                            เดินทางกลับ

 

 
footer