เดือนที่แล้ว มกราคม 2015 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 1 1 2 3
week 2 4 5 6 7 8 9 10
week 3 11 12 13 14 15 16 17
week 4 18 19 20 21 22 23 24
week 5 25 26 27 28 29 30 31
934699
วันนี้วันนี้1072
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1172
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1072
เดือนนี้เดือนนี้27263
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด934699
JoomlaStats Activation
www.scithai.com

“โครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร” ครั้งที่1 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ”


โครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร”

โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่   9 ธันวาคม 2553

ณ  วิสาหกิจชุมชนโครงการตามพระราชดำริบ้านนางอย-โพนปลาโหล

เลขที่ 173 หมู่ 4  บ.นางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

หลักการและเหตุผล 

การศึกษา  เปรียบประดุจเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ  มีการพัฒนาทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย ตลอดจนสังคม  การศึกษาเป็นการถ่ายทอดความรู้ในเชิงสร้างสรรค์  พัฒนาความคิด คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ  ทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงและพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์  ที่โลกของเรามีการแปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันจากนานาประเทศในทุกๆด้าน  หากประเทศใดที่มีประชาชนโดยเฉลี่ยได้รับการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ  ประเทศนั้นก็จะด้อยการพัฒนากว่าประเทศที่ประชาชนโดยเฉลี่ยมีการศึกษาอยู่ในระดับสูง  ประชาชนในชาติจึงจำเป็น  ต้องได้รับการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายด้าน  โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งจะนำไปสู่ความศักยภาพเข้มแข็งของเด็กและเยาวชนในชาติ เป็นการสร้างและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวเท่าเทียมอารยประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  สังคมและด้านสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะกระบวนการคิด  การสืบเสาะหาความรู้  จิตวิทยาศาสตร์  รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา    ตลอดจนเป็นการวางรากฐานของการเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ ทั้ง เกษตรกรรม การแพทย์ วิศวกรรม เภสัชศาสตร์ และด้านปิโตรเคมี ในอนาคต  เพื่อมารองรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก   ดังนั้นจึงควรมีการเร่งพัฒนาการ  การเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน   โดยปลูกฝังให้เด็กเล็กๆ เริ่มเรียนรู้และสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จึงได้จัดทำโครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร” ขึ้นเพื่อเป็นเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ SIRS ได้แก่ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร  เพื่อที่จะปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การดำเนินโครงการครั้งนี้ ใช้ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในโครงการพระราชดำริ บ้านนางอย-โพนปลาโหล อ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการนำร่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายในเขต อ. กุสุมาลย์และ อ. เต่างอย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เนื่องจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนครเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  การคิด การอ่าน การเขียน    ดังนั้นจึงเป็นการดีหากมีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด การตั้งคำถามและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อก้าวสู่การเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไป    อีกทั้งพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาขาดครูแคลนผู้สอนที่มีประสบการณ์ตลอดจนความรู้ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ทางโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท    ได้เข้าไปทำงานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและร่วมดำเนินการพัฒนาวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อนำร่องโครงการ “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร”ในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างแนวทาง เทคนิค กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม

  2.  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนในชนบท ทำให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เป้าหมายหลักของการพัฒนา 

             พัฒนา และเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  เพื่อตอบสนองและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้  ทั้งด้าน สติปัญญา อารมณ์  สังคม  ซึ่งช่วยให้เด็กมีโอกาสใช้จินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนคิดแก้ปัญหา ตามวัยและศักยภาพ  ผ่านกระบวนการเล่น  กระบวนการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  และเป็นการวางรากฐานบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ในอำเภอกุสุมาลย์ และเต่างอย จ.สกลนคร 20 คน

2. เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอกุสุมาลย์ และเต่างอย จ.สกลนคร รวมจำนวน 100 คน

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถนำความรู้ไปปรับและประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนโดยแทรกเนื้อหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยสามารถปรับวิธีรการได้ตามวิถีชีวิตของเด็ก  สังคม วัฒนธรรมและตามบริบทของชุมชน

            2.  ครูผู้สอนเกิดความความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้หลักกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ในการสอน

            3.  เด็กประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น  รู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ และมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            4. ศูนย์การเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กผ่านการทำกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับเด็ก

 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1  
  2. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  3. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในโครงการพระราชดำริ บ้านนางอย-โพนปลาโหล อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร

รูปแบบของกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยสื่ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนหรือ ห้องทดลอง เพื่อให้เยาวชนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรม โดยในกิจกรรมจะมีการสอดแทรกความรู้และพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

ฐานกิจกรรมทั้ง 8 ฐาน ประกอบด้วย

- ก๊าซชีวภาพ

- การปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิค

- นักสัตวแพทย์น้อย

- การวัดค่า pH และคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของดิน

- การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุ

- ตัวตรวจจับ sensor

- หุ่นยนต์

กำหนดการ

โครงการนำร่อง “ One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร”

วันที่  9 ธันวาคม 2553

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในโครงการพระราชดำริบ้านนางอย-โพนปลาโหล   อ. เต่างอย จ.สกลนคร

……………………………………………………………………………………………………………………

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

08.30 -  09.00 น.             ลงทะเบียน 

09.00 - 09.10  น.             กล่าวต้อนรับ

                                           โดย คุณไชยวัฒน์ พิลาแดง

                                           ผู้จัดการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริบ้านนางอย-โพนปลาโหล

09.10-09.20 น.                กล่าวเปิด

                                         โดย ดร.ระวี   พรหมหลวงศรี

                                         หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

                                          คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

09.20 – 10.00  น.            กิจกรรมสันทนาการและแบ่งกลุ่ม

                                         โดย คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

10.00 - 10.15 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 11.45 น.              กิจกรรมการทดลองตามฐานการเรียนรู้                      

 

           เวลากลุ่ม             

10.15 –11.45 น.

11.45-13.00 น.

12.45-14.15 น.

14.30-16.00 น.

1

การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

 

 

พักเที่ยง

การผลิตก๊าซชีวภาพอย่างง่าย

 คลินิกสัตวแพทย์น้อย

 

2

การปลูกพืชไร้ดิน

เครื่องรับส่งวิทยุอย่างง่าย

ตัวตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์

3

 

การวัดความชื้น ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของวัสดุ

พื้นฐานหุ่นยนต์

 

 

14.15-14.30 น.                รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.00 น.                กิจกรรมการทดลองตามฐานการเรียนรู้ (ต่อ)

16.00-16.15 น.                สรุปกิจกรรม และประเมินผลกิจกรรม

16.15-16.20 น.                รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

                                           ดร.ระวี   พรหมหลวงศรี

                                            หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

                                           คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16.20-16.25 น.                กล่าวปิดงาน

                                          ดร.กว้าน สีตะธนี

                                           รอง ผศอ.

16.25-16.30 น.                ถ่าพภาพหมู่

16.30 น.                            เดินทางกลับ

 

 
footer